Vyhlášená opatření:  
Opatření č. 1: Opatření na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy
Opatření č. 2: Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých
Opatření č. 3: Opatření na podporu rozvoje škol zřízených hlavním městem Prahou
Opatření č. 4: Opatření na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Opatření č. 5: Opatření prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených hlavním městem Prahou
Opatření č. 6: Opatření na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

 

Kompletní znění vyhlášení:

Celkové znění vyhlášení na rok 2020 (pdf, 510 kB)

Lhůta pro podání žádostí:

od 30. 9. 2019 do 18. 10. 2019 - pro všechny opatření

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení regionálního školství, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 641

Termíny konzultací:

Informace telefonicky nebo osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě. Konzultace nebudou poskytovány v den termínu odevzdání žádosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Pavlína Gucká, tel. 236 005 242, e-mail: pavlina.gucka@praha.eu

Místa podání žádostí:

Hlavní podatelna Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 nebo držitelem poštovní licence

Způsob podání:        

Osobně do podatelny nebo držitelem poštovní licence (rozhoduje datum odeslání žádosti na pobočce České pošty, nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené „SML  MHMP – Program celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2020", která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o grant (bez fólií a obalů).

Formulář žádosti:

Stáhněte si níže aktuální verzi formuláře žádosti o grant.

Žádost o grant:  - Formulář ke stažení (pro otevření žádosti je nutné mít nainstalovanou aplikaci Software602 Form Filler)

Formulář pro Program č. 2 soutěže (xlsx, 20 kB)

Formulář pro Program č. 5 pro zakonné zástupce (docx, 14 kB)

 

Návod pro instalaci a použití Software602 Form Filler formuláře:

1. stáhněte si a nainstalujte aplikace Software602 Form Filler 4

2. stáhněte si a uložte formulář žádosti o poskytnutí grantu pro rok 2020

3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář

4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj naskenované kopie požadovaných dokladů (v případě podání více projektů jedním žadatelem se veškeré projekty podávají v jedné žádosti)

5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko na konci formuláře)

6. soubor ve formátu zfo odešlěte - tlačítko odeslat žádost (kopie žádosti)

7. soubor ve formátu zfo vytiskněte, podepište, případně orazítkujte a k výtisku žádosti přiložte požadované doklady (originál žádosti)