Vyhlášené programy:  
Opatření č. 1: Opatření na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy
Opatření č. 2: Opatření na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých
Opatření č. 3: Opatření na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Opatření č. 4: Opatření na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy
Opatření č. 5:

Otevírání hřišť provozovaných základními školami (dále jen „ZŠ“) zřizovanými městskými částmi (dále jen „MČ“) za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost

Opatření č. 6:

FOND SOLIDARITY - prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených MČ HMP

Opatření č. 7:

Opatření na podporu výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ

 

Kompletní znění vyhlášení:

 Vyhlášení programu na rok 2023 pdf, 319 kB)

Lhůta pro podání žádosti:

od 26. 9. 2022 do 14. 10. 2022 - pro všechna opatření

Konzultační středisko ke zpracování projektů:

Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení regionálního školství, Jungmannova 35/29, Praha 1

Termíny konzultací:

Informace telefonicky nebo osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě. Konzultace nebudou poskytovány poslední den termínu pro odevzdání žádosti.

Kontaktní osoba:

Ing. Pavlína Gucká, tel. 236 005 242, e-mail: pavlina.gucka@praha.eu

Místa a způsob podání žádosti v tištěné formě:

- osobně na hlavní podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1,

- držitelem poštovní licence (rozhoduje datum podání žádosti na pobočce České pošty, nejpozději v den uzávěrky) v obálce označené „SML  MHMP – Program vzdělávání", která bude obsahovat jedno tištěné vyhotovení žádosti o grant (bez fólií, obalů a příloh),

- prostřednictvím datové schránky na adresu – ID datové schránky 48ia 97h. Žádost musí být zaslána samostatnou datovou zprávou. Žádost musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem a datová schránka musí být registrována na žadatele. Jedná-li za právnickou osobu společně více osob, musí být žádost podepsána zaučeným elektronickým podpisem všech těchto osob.

- za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání žádosti e-mailem prostřednictvím epodatelny na adresu posta@praha.eu. Tuto variantu lze využít pouze v případě, že žadatel disponuje zaručeným elektronickým podpisem, kterým podepíše žádost ve formátu PDF. Jedná-li za právnickou osobu více osob, musí být žádost podepsána zaručeným elektronickým podpisem všech těchto osob.

Formuláře žádostí:

Stáhněte si níže aktuální verzi formuláře žádosti o grant.

Žádost pro opatření č. 1 až č. 4:

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=1efa542f-89e6-4587-8986-c5fac95ea44c

Žádost pro opatření č. 5 až č. 7:

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=49dd118a-32b1-4716-9f11-ff12b538116a

(pro otevření žádosti je nutné mít naintalovanou aplikaci Software602 Form Filler)

 

Další dokumenty:

 Formulář pro Opatření č.2 soutěže (xlsx, 20 kB)

 Vzor smlouvy (pdf, 346 kB)

 Formulář hodnocení (pdf, 338 kB)

Návod pro instalaci a použití Software602 Form Filler formuláře:

1. stáhněte si a nainstalujte aplikace Software602 Form Filler 4

2. stáhněte si a uložte formulář žádosti o poskytnutí grantu pro aktuální rok

3. spusťte aplikaci Software602 Form Filler a otevřete v ní uložený formulář

4. formulář kompletně vyplňte a vložte do něj naskenované kopie požadovaných dokladů (v případě podání více projektů jedním žadatelem se podává pouze jedna žádost)

5. po vyplnění formuláře spusťte kontrolu vyplnění žádosti (tlačítko na konci formuláře)

6. soubor ve formátu zfo odešlěte - tlačítko odeslat žádost (kopie žádosti)

7. soubor ve formátu zfo vytiskněte, podepište, případně orazítkujte a v listinné podobě doručte na podatelnu MHMP Jungmannova 35/21 nebo prostřednictvím poštovní licence (originál žádosti) nebo prostřednictvím datové schránky