Usnesení ZHMP

návrh usnesení do Zastupitelstva hl.m. Prahy 31,5 Kb, Word.

Přílohy

Příloha 1 - Navýšení rozpočtových výdajů v průběhu roku 2004, které bude kryto na vrub přebytku hospodaření za rok 2003, ev. zapojením cizích zdrojů 48,5 Kb, Excel.
Příloha 2 - Převod nevyčerpaných finančních prostředků vlastního hl.m. Prahy z roku 2003 do roku 2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 3 - Zapojení zůstatku cizích zdrojů do návrhu rozpočtu na rok 2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 4 - Finanční zdroje návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 5 - Rozpis dotačních vztahů včetně neinvestiční dotace na výkon státní správy z rozpočtu hl.m. Prahy městským částem hl.m. Prahy na r.2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 6 - Rozpis dotačních vztahů včetně neinvestiční dotace na výkon státní správy z rozpočtu hl.m. Prahy městským částem hl.m. Prahy na r.2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 7 - Rozdělení dotací ze státního rozpočtu městským částem hl.m. Prahy na rok 2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 8 - Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria pro městské části hl.m. Prahy a pro poskytování dotací městským částem v r. 2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 9 - Limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 10 - Způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost v příspěvkových organizacích hl.m.Prahy na rok 2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 11 - Závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou na rok 2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 12 - Závazné ukazatele rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl.m. Prahy na rok 2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 13 - Rozpočet hospodářské činnosti vlastního hl.m. Prahy na rok 2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 14 - Promítnutí závazků městský částí hl.m. Prahy do návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2004 48,5 Kb, Excel.
Příloha 15 - Rozpočtový výhled vlastního hl.m. Prahy do roku 2009 48,5 Kb, Excel.

Důvodová zpráva a její přílohy

Úvod 31,5 Kb, Word.

Přílohy

Kapitola 1- Rozvoj obce 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 2- Městská infrastruktura 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 3 - Doprava 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 4 - Školství, mládež a samospráva 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 5 - Zdravotnictví a sociální oblast 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 6 - Kultura, sport a cestovní ruch 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 7 - Bezpečnost 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 8 - Hospodářství 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 9 - Vnitřní správa 48,5 Kb, Excel.
Kapitola 10 - Pokladní správa 48,5 Kb, Excel.
Komentář k dotačním vztahům vlastního hl.m.Prahy k městským částem hl.m.Prahy 48,5 Kb, Excel.
Komentář k dotacím ze státního rozpočtu pro městské části hl.m.Prahy 48,5 Kb, Excel.
Komentář k hospodářské činnosti vlastního hl.m.Prahy 48,5 Kb, Excel.
Komentář k limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy 48,5 Kb, Excel.
Komentář k rozpočtovému výhledu vlastního hl.m.Prahy do roku 2009 48,5 Kb, Excel.