Usnesení ZHMP

Unesení ZHMP

 31,5 Kb, Word.

Přílohy

Příloha 1- Návrh dotačních vztahů z rozpočtu hl.m. Prahy k městským částem na rok 2005

48,5 Kb, Excel. 

Příloha 2 - Návrh na rozdělení dotací ze státního rozpočtu městským částem na rok 2005

56,5 Kb, Excel.
Příloha 3 -  Závazky městských částí - zapracování do rozpočtu na rok 2005 23 Kb, Excel.
Příloha 4 -  Převod nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2004 do r. 2005 177,5 Kb, Excel.
Příloha 5 -  Finanční zdroje konečného návrhu rozpočtu na rok 2005 - vlastní hl.m. Praha 47,5 Kb, Excel.
Příloha 6 -  Bilance zdrojů a výdajů návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2005 462,5 Kb, Excel.

Příloha 7 - Způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost v příspěvkových organizacích hl.m. Prahy na rok 2005

19 Kb, Excel.
Příloha 8 - Návrh limitu počtu zaměstnanců příspěvkových organizací, Městské policie a MHMP na rok 2005 63 Kb, Excel.
Příloha 9 - Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných hl.m. Prahou 333 Kb, Excel. 
Příloha 10 - Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hl.m. Prahy na rok 2005 1,2 Mb Kb, Excel.
 Příloha 11 - Návrh rozpočtu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2005  100,5 Kb, Word.
Příloha 12 - Návrh rozpočtového výhledu vlastního hl.m. Prahy do r. 2010 19 Kb, Excel.
Příloha 13 - Model tvorby rezerv na splácení dluhových závazků města do roku 2013

230,5 Kb, Excel.

Důvodová zpráva a její přílohy

 Úvod  86,5 Kb, Word.

  Komentáře

Kapitola 1 - Rozvoj obce 

 137 Kb, Word.
Kapitola 2 - Městská infrastruktura  172 Kb, Word.
Kapitola 3 - Doprava  295 Kb, Word.
Kapitola 4 - Školství, mládež a samospráva  127 Kb, Word.
Kapitola 5 - Zdravotnictví a sociální oblast  48,5 Kb, Word.
Kapitola 6 - Kultura, sport a cestovní ruch  91,5 Kb, Word.

Kapitola 7 - Bezpečnost

 66 Kb, Word.
Kapitola 8 - Hospodářství  56,5 Kb, Word.
Kapitola 9 - Vnitřní správa  127 Kb, Word.
Kapitola 10 - Pokladní správa  35 Kb, Word.

Komentář k návrhu rozpisu dot. vztahů z rozpočtu HMP k městským částem HMP

 53 Kb, Word.

Komentář k návrhu rozpisu dotací ze stát.rozpočtu městským částem HMP na rok 2005

 178 Kb, Word.

Komentář návrhu limitu zaměstnanců a prostředků na platy

 56,5 Kb, Word.

Komentář k návrhu rozpočtu hospodářské činnosti vl. hospodaření MHP na rok 2005

 63 Kb, Word.

Komentář k návrhu rozp. výhledu vlastního HMPdo roku 2010

 23 Kb, Word.

 Komentář k převodům nevyčerpaných  fin. prostředků z r. 2004 do rozpočtu r.2005

 179 Kb, Word.