Návrh usnesení 

Návrh usnesení ZHMP   

Přílohy k usnesení

  • Příloha č. 1 - bilance příjmů a výdajů rozpočtu za hl.m.Prahu celkem
  • Příloha č. 2 - finanční vypořádání hl.m.Prahy se státním rozpočtem
  • Příloha č. 3 - finanční vypořádání vztahu příspěvkových org. k rozpočtu hl.m.Prahy
  • Příloha č. 4 - finanční vypořádání hospodářské činnosti hl.m.Prahy
  • Příloha č. 5 - hodnocení hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m.Prahy
  • Příloha č. 6 - finanční vypořádání s městskými částmi hl.m.Prahy
  • Příloha č. 7 - finanční vypořádání dotací MŠMT za školy a škol. zařízení, jejichž zřizovatelem jsou MČ hl.m.Prahy
  • Příloha č. 8 - návrh na ponechání nevyčerpaných prostředků z r. 2006 a jejich použití ke stejnému účelu v r. 2007
  • Příloha č. 9 - zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření hl.m.Prahy za r. 2006

Důvodová zpráva I. - Hlavní město Praha celkem

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování

5. Vybrané ekonomické údaje

6. Tabulkové přílohy

Důvodová zpráva II. - Vlastní hlavní město Praha

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
   Čerpání výdajů - tabulka

   Běžné výdaje

   Kapitálové výdaje

4. Financování

5. Vybrané ekonomické údaje

6. Tabulkové přílohy

Důvodová zpráva III. - Městské části

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
6. Tabulková příloha