Návrh usnesení ZHMP

Přílohy k usnesení

  • Příloha č. 1 - bilance příjmů a výdajů rozpočtu za hl.m.Prahu celkem
  • Příloha č. 2 - finanční vypořádání hl.m.Prahy se státním rozpočtem
  • Příloha č. 3 - finanční vypořádání vztahu příspěvkových organizací k rozpočtu hl.m.Prahy
  • Příloha č. 4 - finanční vypořádání hospodářské činnosti hl.m.Prahy
  • Příloha č. 5 - hodnocení hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m.Prahy
  • Příloha č. 6 - přehled finančního vypořádání městských částí hl.m.Prahy
  • Příloha č. 7 - finanční vypořádání dotací MŠMT za školy a škol. zařízení, jejichž zřizovatelem jsou městské části hl.m.Prahy
  • Příloha č. 8 - převod nevyčerpaných investičních prostředků z r. 2007 a jejich použití ke stejnému účelu v r. 2009
  • Příloha č. 9 - převod nevyčerpaných investičních prostředků z r. 2008 a jejich použití ke stejnému účelu v r. 2009
Důvodová zpráva I. - Hlavní město Praha celkem

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje

6. Tabulková příloha

Důvodová zpráva II. - Vlastní hlavní město Praha

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje    Tabulka čerpání výdajů

4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje

6. Tabulková příloha

Důvodová zpáva III. - Městské části

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
6. Tabulkové přílohy