Návrh usnesení ZHMP

 • Příloha č. 1 - bilance příjmů a výdajů za hl. m. Prahu celkem
 • Příloha č. 2 - finanční vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem
 • Příloha č. 3 - finanční vypořádání vztahu příspěvkových org. k rozpočtu hl. m. Prahy
 • Příloha č. 4 - finanční vypořádání hospodářské činnosti hl. m. Prahy 
 • Příloha č. 5 - hodnocení hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl. m. Prahy 
 • Příloha č. 6 - přehled finančního vypořádání městských částí hl. m. Prahy
 • Příloha č. 7 - finanční vypořádání dotací MŠMT za školy a škol. zař., jejichž zřizovatelem jsou městské části hl. m. Prahy 
 • Příloha č. 8 - převod nevyčerpaných investičních prostředků z r. 2009 a jejich použití ke stejnému účelu v r. 2010
 • Příloha č. 9 - stanovisko k finančnímu vypořádání DS Slunečnice za r. 2009 
 • Příloha č. 10 - vypořádání nedoplatků a přeplatků dotací z rozpočtu hl. m. Prahy za r. 2009
 • Příloha č. 11 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření hl. m. Prahy za r. 2009

     Usnesení RHMP

Důvodová zpráva I. - Hlavní město Praha celkem

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
    5.1. Finanční vypořádání se státním rozpočtem
    5.2. Účelové prostředky státního rozpočtu
    5.3. Hospodaření s prostředky FOMBF
    5.4. Plnění daňových příjmů
    5.5. Rozvaha hl. m. Prahy  ,    Přehled o pohybech dlouhodobého majetku
6. Tabulková příloha
    6.1. Bilance příjmů,výdajů a financování
    6.2. Rozbor příjmů,výdajů,fin.dle ORJ
    6.3. Výdaje členěné dle ORJ

Důvodová zpráva II. - Vlastní hlavní město Praha

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje,    Tabulka čerpání výdajů
    BĚŽNÉ VÝDAJE
    Běžné výdaje-úvod
    Tabulky kap. 01-09
    Komentáře:  Kap. 01, Kap. 02, Kap. 03, Kap. 04, Kap. 05,
    Kap. 06, Kap. 07, Kap. 08, Kap. 09, Kap. 10 + tabulka
    KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
    Kapitálové výdaje-úvod
    Tabulky kap. 01-09
    Komentáře kap. 01-09

4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
    5.1. Finanční vypořádání vlastního hl.m.Prahy
    5.2. Finanční vypořádání příspěvkových org.,    Tabulky,    Komentáře
    5.3. Návrh fin. vypořádání Dopravního podniku
    5.4. Hospodářská činnost,návrh fin.vyp
    5.5. Přehled o správě dočasně volných fin. prostředků
    5.6. Hospodaření s prostředky účelových fondů
6. Tabulková příloha
    6.1. Bilance příjmů,výdajů,fin. vl.HMP
    6.2. Rozbor příjmů,výdajů,fin. dle ORJ

Důvodová zpráva III. - Městské části

1. Úvod
2. Příjmy
3. Výdaje
4. Financování
5. Vybrané ekonomické údaje
6. Tabulková příloha
    6.1. Bilance za městské části celkem
    6.2. Bilance za městské části 1-57
    6.3. Rozbor příjmů, výdajů a financování