Opuštěná a nalezená vozidla,

nabídka . . . . . . . . . . . . . . (měsíc,rok)                      č. protokolu ......./.......

zájemce :

 

jméno, příjmení (název firmy) .................................................................................

trvalý pobyt (sídlo firmy) ..........................................................................................

kontaktní adresa ......................................................................................................

kontaktní telefon .....................................................................................................

kontaktní e-mail .....................................................................................................

identifikace vozidla :

spz/rz ....................................................

tovární značka .......................................................................

barva .....................................................

NABÍZENÁ CENA ...................................................KČ,-

Potvrzuji, že jsem seznámen se všemi podmínkami pro nabytí vozidla , které jsou uvedeny na internetových stránkách hlavního města Prahy („Postup při prodeji vozidel připadnutých do majetku hl. m. Prahy“)

dne .................................................

podpis ..................................................

Nabídku vložit do řádně uzavřené obálky označené nápisem „NEOTVÍRAT – OBÁLKOVÁ METODA, OPUŠTĚNÁ A NALEZENÁ VOZIDLA ......../....... (měsíc/rok)“, Odbor dopravy MHMP

Nabídku zaslat do konce nabídkového měsíce na adresu : Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Osobně je možno doručit na stejné adrese, hlavní podatelna MHMP - přízemí