Váš dopis zn./ze dne:                                           Vyřizuje/tel.:

                                                                          Ivana Havlínová/236 004 329

Č. j.:                                                                       

                                                                          Počet listů/příloh: 2/0

Sp. zn.:                                                              Datum:

S-MHMP 1276991/2019                                  28.06.2019

 

 

                                          OZNÁMENÍ

Dle usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2086 ze dne 4. 12. 2001 a usnesení Rady hlavního města Prahy č. 512 ze dne 24. 4. 2012 v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1 jako orgán pověřený k přijetí nalezené věci – motorového vozidla od nálezce (dle ust. § 1050 odst. 1 Občanského zákoníku)

 

                                           oznamuje,

 

že mu byla v měsíci červnu 2019 předána a jím převzata motorová vozidla, která lze považovat za nalezenou případně opuštěnou věc. Jedná se o níže uvedená vozidla, specifikovaná prostřednictvím SPZ/RZ.

 

č.prot.

datum převzetí

typ

SPZ/RZ

barva

 

21/19

18.06.2019

Renault Megane

bez

zelená

foto

22/19

18.06.2019

Opel Vectra

AHU 39-38

modrá

foto

23/19

18.06.2019

Motorka Piaggio

bez

černá

foto

24/19

18.06.2019

Ford Focus

7AB 5878

stříbrná

foto

25/19

18.06.2019

Mercedes Vito

1SJ 4929

zelená

foto

 

Vozidla  se nachází   na  odstavném  parkovišti  Dubeč,  Praha  15,  Ke  Křížkám  2

 

Vzhledem k tomu, že se do současné doby nepodařilo uvedená vozidla předat majiteli, případně  jiným  oprávněným osobám, Magistrát  hlavního  města  Prahy,  odbor dopravy

 

                                                                vyzývá

 

tímto majitele těchto motorových vozidel, případně jinou oprávněnou osobu, aby se neprodleně přihlásili na Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1, 1. patro, kancelář č. 143 - u pí Havlínové Ivany, tel: 236 004 329, e-mail: ivana.havlinova@praha.eu, kde mohou nárokovat navrácení věci, která je jejich majetkem. V případě, že se vlastník nalezeného nebo opuštěného motorového vozidla nenajde nebo nepřihlásí, přechází dle ust. § 1057 odst. 3 Občanského zákoníku do vlastnictví obce.

 

 

Ing. Libor Šíma, v.r.

ředitel odboru dopravy