Váš dopis zn./ze dne:                                           Vyřizuje/tel.:

                                                                          Ivana Havlínová/236 004 329

Č. j.:                                                                       

MHMP 1441499/2019                                       Počet listů/příloh: 2/0

Sp. zn.:                                                              Datum:

S-MHMP 1225712/2019                                  19.07.2019

 

 

                                        OZNÁMENÍ

Dle usnesení Rady hlavního města Prahy č. 2086 ze dne 4. 12. 2001 a usnesení Rady hlavního města Prahy č. 512 ze dne 24. 4. 2012 v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1 jako orgán pověřený k přijetí nalezené věci – motorového vozidla od nálezce (dle ust. § 1050 odst. 1 Občanského zákoníku)

 

                                     oznamuje,

 

že mu byla v měsíci červenci 2019 předána a jím převzata motorová vozidla, která lze považovat za nalezenou případně opuštěnou věc. Jedná se o níže uvedená vozidla, specifikovaná prostřednictvím SPZ/RZ.

 

č.prot.

datum převzetí

typ

SPZ/RZ

barva

 

26/19

01.07.2019

Renault Megane

3C0 2139

stříbrná

foto

27/19

01.07.2019

VW Passat

1AT 8929

černá

foto

 

Vozidla  se nachází   na  odstavném  parkovišti  Dubeč,  Praha  15,  Ke  Křížkám  2

 

 

Vzhledem k tomu, že se do současné doby nepodařilo uvedená vozidla předat majiteli, případně  jiným  oprávněným osobám, Magistrát  hlavního  města  Prahy,  odbor dopravy

 

                                       vyzývá

 

tímto majitele těchto motorových vozidel, případně jinou oprávněnou osobu, aby se neprodleně přihlásili na Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1, 1. patro, kancelář č. 143 - u pí Havlínové Ivany, tel: 236 004 329, e-mail: ivana.havlinova@praha.eu, kde mohou nárokovat navrácení věci, která je jejich majetkem. V případě, že se vlastník nalezeného nebo opuštěného motorového vozidla nenajde nebo nepřihlásí, přechází dle ust. § 1057 odst. 3 Občanského zákoníku do vlastnictví obce.

 

 

 

 

Ing. Libor Šíma, v.r.

ředitel odboru dopravy