1. prohlídky nabízených vozidel budou uskutečněny vždy v druhém týdnu měsíce, ve kterém připadnou hl. m. Praze, přesné datum a místo prohlídky bude zveřejněno do 15. dne předchozího měsíce.

2. každý měsíc budou vyhotoveny 2 seznamy vozidel:

a) k prodeji, kde budou zařazena vozidla technicky způsobilá k provozu nebo vozidla sice neevidovaná v registru vozidel ČR, ale která mají nepozměněné identifikační znaky, především VIN kód

b) k prodeji pouze pro provozovatele zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků, kde budou zařazena vozidla:

- která jsou trvale technicky nezpůsobilá k provozu a nejsou opatřena SPZ/RZ,

- která jsou zjevně trvale technicky nezpůsobilá k provozu,

- vozidla, u kterých došlo k pozměnění či odstranění identifikačních znaků nebo vozidla, u nichž již nelze získat technický průkaz a provést změnu vlastníka v registru vozidel ČR 

3. jediným kritériem pro prodej vozidla bude nejvyšší nabídnutá cena, nejnižší  akceptovatelná nabídková cena je 100,- Kč pro vozidla evidovaná v ČR a technicky způsobilá k provozu dle bodu 2a) a 50,- Kč neevidovaná a pro vozidla určená k prodeji pro provozovatele zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků dle bodu 2b)

4. nejpozději v den podání nabídky předloží provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků souhlas k provozování zařízení potvrzený krajským úřadem na odbor rozvoje a financování dopravy (pí Havlínové Ivaně), aby mohly jimi podané nabídky být zařazeny do prodeje

5. nabídka musí obsahovat :

a)    identifikaci zájemce

u fyzických osob : jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní telefon

u právnických osob : název firmy, sídlo firmy, kontaktní osoba, kontaktní telefon

b)    nabídnutou cenu

c)    přesnou identifikaci vozidla (spz, typ, barva, č. štítku, kterým budou jednotlivá vozidla označena)

6. nabídky je nutno zaslat na adresu : Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29 , 110 00  Praha 1 nebo doručit osobně do hlavní podatelny Magistrátu hl. m. Prahy (budova Jungmannova 35/29) a to do konce měsíce ve kterém byla uskutečněna prohlídka vozidel.

Obálka musí být opatřena proti samovolnému otevření a označena nápisem „NEOTVÍRAT –    OBÁLKOVÁ METODA“ (opuštěná a nalezená vozidla /měsíc, kdy byla provedena prohlídka).

7. obálky, které budou řádně označeny, opatřeny proti samovolnému otevření a které budou doručeny v řádném termínu, budou otevírány za přítomnosti  nejméně 3 pracovníků odboru rozvoje a financování dopravy MHMP. O průběhu otevírání obálek a výsledcích bude sepsán záznam, který bude na vyžádání účastníků  k nahlédnutí u pí. Havlínové. 

8. seznamy vozidel a další související informace (fotografie vozidel, upřesnění termínů a místa prohlídky vozidel) budou uveřejňovány na informačním    serveru hl. m. Prahy (www.praha-mesto.cz) v rubrice „Úřední deska“ podrubrika „Opuštěná a nalezená vozidla“. 

9. prohlídky vozidel mimo stanovené dny nebudou akceptovány.

10. odbor dopravy si vyhrazuje právo v odůvodněných případech neuzavřít s kupujícím smlouvu o  prodeji. 

11. výsledky budou zveřejněny do 10. dne měsíce následujícího po prohlídce vozidel na úřední desce. 

12. písemně budou obeslání pouze úspěšní zájemci.

a) úspěšní zájemci budou po vyhotovení kupní smlouvy,  v  případě vozidel technicky způsobilých k provozu a evidovaných v registru ČR  po vyhotovení druhopisu TP, vhodnou formou (telefonem, faxem, e-mailem, obyčejným dopisem) vyzváni, aby se dostavili k jejímu podepsání. V kupní smlouvě budou kupující poučeni o úhradě kupní ceny a o povinnostech, které vyplývají z přechodu práv a povinností s vlastnictvím motorového vozidla, nebo u vozidel určených pro provozovatele zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků

 

b) pokud se úspěšný zájemce nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 15 dnů po obdržení oznámení dle bodu 12a), bude vyzván opakovaně a to doporučenou výzvou k jejímu podepsání,

 

c) pokud se úspěšný zájemce ani poté nedostaví k podpisu kupní smlouvy,  bude po 15 dnech po obdržení výzvy prodej vozidla zrušen a vozidlo bude nabídnuto k dalšímu prodeji v nejbližší nabídce,

 

 

d) po podepsání kupní smlouvy a vyzvednutí faktury, je kupující povinen dle znění smlouvy tuto fakturu zaplatit do 30 dnů po podepsání kupní smlouvy,  pokud takto neučiní, bude  prodej vozidla zrušen a vozidlo bude nabídnuto k dalšímu prodeji v nejbližší nabídce,

 

e) pokud úspěšný zájemce písemně nebo do protokolu oznámí, že smlouvu nehodlá podepsat , bude prodej bez odkladu zrušen a vozidlo bude nabídnuto k dalšímu prodeji v nejbližší nabídce,

 

f) pokud by nastal případ, že kupující po podpisu smlouvy uhradí fakturu, ale vozidlo si nevyzvedne, rozhodne o dalším postupu ředitel odboru.

13. doplňující informace budou podávány na odboru dopravy na tel. 236 004 329 u pí. Ivany Havlínové a v návštěvní dny.

14. tímto pokynem se ruší Pokyn č. 2/2005 ředitele odboru dopravy k pravidlům pro prodej vozidel připadnutých do majetku hlavního města Prahy ze dne 1. 11. 2005 a Pokyn č. 2/2006 ze dne 24.4. 2006, kterým se doplňují pravidla pro prodej vozidel připadnutých do majetku hl. m. Prahy

15. tento pokyn nabývá účinnosti 1.7. 2011

 

 

V Praze dne 13.6.2011

 

 

Ing. Tomáš Kaas, v.r.

ředitel odboru rozvoje a financování dopravy MHMP