1. Hlavní město Praha – odbor dopravy je příslušný k převzetí opuštěného a nalezeného vozidla, které se

    nachází na soukromém pozemku na území hl. m. Prahy nebo pozemku hl. m. Prahy a který není vedený jako 

    pozemní komunikace.

2. Požádat o převzetí opuštěného a nalezeného vozidla může pouze majitel pozemku nebo fyzická či právnická

    osoba, která má pozemek svěřený do správy (dále jen nájemce).

3. Žádost o převzetí opuštěného a nalezeného vozidla je možno zaslat e-mailem na adresu:      

    ivana.havlinova@praha.eu případně datovou schránkou na Magistrát hl. m. Prahy nebo písemně na adresu:

    Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1.

4. K žádosti je třeba doložit, kde se přesně vozidlo nachází, tj. číslo pozemku, katastrální území, ulice, fotografie

    vozidla, kontakt na osobu, která je oprávněna jednat ve věciopuštěného a nalezeného vozidla, kopii výzvy 

    majiteli vozidla (pokud byl majitel vyzýván).

5. Jestliže se jedná o opuštěné a nalezené vozidlo, musí majitel pozemku vyzvat dle zákona č. 89/2012 Sb.

    (Občanský zákoník) par. č.1052 majitele vozidla, aby ho odstranil ze soukromého pozemku:

         a. pokud má vozidlo SPZ/RZ nebo lze zjistiti VIN tohoto vozidla, je možné na požádání sdělit kontaktní údaje

             majitele vozidla. Následně je nutné zaslat doporučeně výzvu majiteli k odstranění vozidla s datem, do kdy

             má být vozidlo odstraněno. Zároveň oblepit vozidlo s výzvou o odstranění a vše zdokumentovat.

         b. pokud vozidlo nemá SPZ/RZ a ani nelze zjistit VIN, je třeba vozidlo oblepit výzvou k odstranění a datem,

            do kdy má být vozidlo odstraněno a opět vše zdokumentovat.

6. V případě, že vozidlo nebude na základě výzev odstraněno, zašle majitel pozemku případně nájemce žádost o

    převzetí opuštěného a nalezeného vozidla dle bodu 3. a 4.

7. Odvoz opuštěného a nalezeného vozidla  na odstavné parkoviště v Dubči musí na vlastní náklady zajistit majitel

    nebo nájemce pozemku, a to po dohodě s pracovnicí odboru dopravy. O předání a převzetí bude sepsán 

   „Protokol o převzetí vozidla od nálezce a jeho předání na odstavnou plochu“, který nálezce podepíše. Nálezce

   obdrží kopii tohoto protokolu.

8. V případě dalších dotazů je možné kontaktovat pracovnici odboru dopravy Ivanu Havlínovou na tel. 236 004 329

    nebo e-mailu ivana.havlinova@praha.eu.

9. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dne 09.02.2021

 

V Praze dne 01.02.2021

 

 

Ing. Libor Šíma, v.r.

ředitel odboru dopravy MHMP