Váš dopis zn./ze dne:                                              Vyřizuje/tel.:

                                                                                  Ivana Havlínová

Č. j.:                                                                          236 004 329

MHMP  158330/2024                                              Počet listů/příloh: 2/0

Sp. zn.:                                                                      Datum:

S-MHMP 2457176/2023                                         31.01.2021

 

                                                                 OZNÁMENÍ

dle usnesení Rady hlavního města Prahy č. 3106 ze dne 06.12.2021 v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravy, Jungmannova 35/29, Praha 1 jako orgán pověřený k přijetí nalezené věci – motorového vozidla od nálezce (dle ust. § 1050 odst. 1 Občanského zákoníku)

                                                               oznamuje,

 

že mu byla v měsíci lednu 2024 předána a jím převzata motorová vozidla, která lze považovat za nalezenou případně opuštěnou věc. Jedná se o níže uvedená vozidla, specifikovaná prostřednictvím SPZ/RZ.

 

č.prot.

datum převzetí

typ

SPZ/RZ

barva

 

1/24

10.01.2024

BMW 120

663U2E

šedá

foto

2/24

10.01.2024

Škoda Octavia

1UR 4309

modrá

foto

Vozidla  se nachází   na  odstavném  parkovišti  Dubeč,  Praha  15,  Ke  Křížkám  8

 

Vzhledem k tomu, že se do současné doby nepodařilo uvedená vozidla předat majiteli, případně  jiným oprávněným osobám, Magistrát hlavního města  Prahy,  odbor dopravy

 

                                            vyzývá

 

tímto majitele těchto motorových vozidel, případně jinou oprávněnou osobu, aby se neprodleně přihlásili na Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1, u  Havlínové Ivany, tel: 236 004 329, e-mail: ivana.havlinova@praha.eu, kde mohou nárokovat navrácení věci, která je jejich majetkem. V případě, že se vlastník nalezeného nebo opuštěného motorového vozidla nenajde nebo nepřihlásí, přechází dle ust. § 1057 odst. 3 Občanského zákoníku do vlastnictví obce.

 

Ing. Libor Šíma, v.r.

ředitel odboru dopravy