Váš dopis zn./ze dne:                                           Vyřizuje/tel.:

                                                                          Ivana Havlínová/236 004 329

Č. j.:                                                                       

MHMP 1072553/2019                                      Počet listů/příloh: 1/0

Sp. zn.:                                                              Datum:

S-MHMP 973672/2019                                    05.06.2019

 

                                    

                            INFORMACE O UMÍSTĚNÍ AUTOVRAKU

Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

                                                   oznamuje,

že dne 04.06.2019 byl na odstavné parkoviště Dubeč, Praha 15, Ke Křížkám 2 umístěn níže uvedený autovrak vozidla, který se do doby jeho převozu nacházel na území hl. m. Prahy. Autovrak byl umístěn způsobem, kde hrozilo poškození životního prostředí a současně byl narušen estetický vzhled obce. Autovrak vozidla je specifikován prostřednictvím SPZ/RZ, v případě, že ji nemá, je opatřen popisem a fotografií.

č. prot.

datum převzetí

typ

spz/rz

barva

 

9A/19

04.06.2019

BMW 325

5B8 6807

bílá

foto

        

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z odstavného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka, v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace na úřední desce, má se za to, že vozidlo je autovrak. Magistrát hl. m. Prahy předá tento autovrak v souladu s ust. § 37 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů provozovateli, který je kompetentní ke sběru, výkupu zpracování nebo odstraňování autovraků.

 

 

 

Ing. Libor Šíma, v.r.

pověřený řízením odboru dopravy