Váš dopis zn./ze dne:                                           Vyřizuje/tel.:

                                                                          Ivana Havlínová/236 004 329

Č. j.:                                                                       

MHMP 795255/2019                                        Počet listů/příloh: 1/0

Sp. zn.:                                                              Datum:

S-MHMP 737519/2019 RFD                            30.04.2019

 

                                    

INFORMACE O UMÍSTĚNÍ AUTOVRAKU

Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1

oznamuje,

že dne 30.04.2019 byl na odstavné parkoviště Dubeč, Praha 15, Ke Křížkám 2 umístěn níže uvedený autovrak vozidla, které se do doby jeho převozu nacházel na území hl. m. Prahy. Autovrak byl umístěn způsobem, kde hrozilo poškození životního prostředí a současně byl narušen estetický vzhled obce. Autovrak vozidla je specifikován prostřednictvím SPZ/RZ, v případě, že ji nemá, je opatřen popisem a fotografií.

č. prot.

datum převzetí

typ

spz/rz

barva

 

8A/19

30.04.2019

Ford Fiesta

bez

červená

foto

        

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z odstavného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka, v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace na úřední desce, má se za to, že vozidlo je autovrak. Magistrát hl. m. Prahy předá tento autovrak v souladu s ust. § 37 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů provozovateli, který je kompetentní ke sběru, výkupu zpracování nebo odstraňování autovraků.

 

 

 

Ing. Pavel Šustr

pověřený řízením odboru

 

v.z. Ing. Libor Šíma, v.r.