Platové podmínky zaměstnanců/zaměstnankyň (dále jen "zaměstnanec/zaměstnanci") územních samosprávných celků jsou určovány jednak zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a dále dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Podle výše uvedeného nařízení je zaměstnanec zařazen do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Základní plat zaměstnance Magistrátu hlavního města Prahy je určen stupnicí platových tarifů.

Platové tarify od 1. 9. 2022 (příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

Stupnice platových tarifů stanovuje 16 platových tříd. Podmínkou pro zařazení do příslušné platové třídy je splnění kvalifikačního předpokladu, tj. požadovaného vzdělání.

Každá platová třída zahrnuje 12 platových stupňů. Zaměstnanec je zařazen do platového stupně příslušné platové třídy podle doby započitatelné praxe, kterou doloží. Započítána je:

  • praxe v oboru požadované práce (doba praxe se započítá plně)

  • praxe v jiném oboru  (doba praxe se započítá částečně dle využitelnosti této praxe pro požadovanou práci, a to max. ze 2/3, popř. se nezapočítá vůbec, není-li žádná využitelnost pro požadovanou práci)

  • vojenská základní (náhradní) služba nebo civilní služba  

  • mateřská a rodičovská dovolená (započítá se dle skutečného čerpání max. 6 let)

  • osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, jde-li o osobu nezletilou.

 

Osobní příplatek. Zaměstnanci, který dosahuje dlouhodobě velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní mimořádný rozsah pracovních úkolů, může být přiznán osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Příplatek za vedení. Zaměstnanci, který řídí a vede další zaměstnance, přísluší rovněž příplatek za vedení.

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní příplatek a příplatek za vedení. Tyto příplatky zohledňují specifické podmínky práce. 

Odměna za plnění mimořádných pracovních úkolů. Odměna představuje pohyblivou složku platu, o které rozhoduje zaměstnavatel a na niž není nárok na rozdíl od výše uvedeného platového tarifu a příplatků k platu, představuje ocenění mimořádného pracovního úsilí a nadstandardní plnění pracovních úkolů ze strany zaměstnance.

Struktura platu (platové rozpětí)

 

Příklad stanovení platu po 1. 9. 2022:

Systemizované místo je zařazeno v 10. platové třídě, zaměstnanec má započitatelnou praxi v délce 8 let 5 měsíců (= platový stupeň 5), pracovní poměr trvá tři měsíce a je přiznán osobní příplatek ve výši 20 % z nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy.

Plat bude stanoven následovně:

základní tarif

26.890,-

osobní příplatek

 6.360,-

celkem

33.250,-

 

 

Odměňování na MHMP v roce 2022