Uchazeč o místo úředníka/úřednice nebo funkci vedoucího úředníka/vedoucí úřednice podává na základě vyhlášeného výběrového řízení přihlášku do výběrového řízení. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, který nelze nahradit údaji uvedenými v průvodním dopise či životopise.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto údaje:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum
 • podpis uchazeče

Doporučujeme v přihlášce rovněž uvést:

 • název pracovního místa, na které je výběrové řízení vyhlášeno
 • doručovací adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště
 • telefonické spojení a e-mailovou adresu

Povinné přílohy k přihlášce

Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení tak, jak je uvedeno v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

 1. životopis (strukturovaný) s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 2. originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. v případě podání přihlášky na obsazení funkce vedoucího úředníka je třeba doložit rovněž ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971).