Přihlášku je možné podat

  • v listinné podobě
  • elektronicky

Podání přihlášky v listinné podobě

  • Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v uzavřené obálce nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení v hlavní podatelně Magistrátu hlavního města Prahy. Termín a adresa pro doručení jsou uvedeny v každém oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Přihlášky doručené po stanoveném termínu nejsou do výběrového řízení zařazeny.

Přihlášku a přílohy prosím vzájemně nijak nespojujte (nesešívejte, nedávejte do kroužkové nebo jiné vazby).

Ověřenou kopií se rozumí kopie ověřená podle zákona č. 21/2006 sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů. Je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, ověření provede pouze notář (§ 9 zákona č. č. 21/2006 Sb.)

Podání přihlášky v elektronické podobě

  • Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat prostřednictvím datové schránky. Přihlášku spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději v termínu uvedeném v oznámení o vyhlášení výběrového řízení ve své datové schránce. Přihlášky doručené po stanoveném termínu nejsou do výběrového řízení zařazeny. Zákonem požadované přílohy k přihlášce (originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence RT a ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání) musí být autorizovaně konvertovány, nebo doloženy v listinné podobě. Pokud Vám byl výpis z evidence RT zaslán do datové schránky, je třeba přiložit rovněž potvrzení, resp. průvodní dopis odesílajícího kontaktního místa (CzechPOINT@home). Bližší informace naleznete zde.

Přihlášku je v tomto případě možné zaslat do datové schránky hlavního města Prahy ID 48ia97h.

  • Elektronickou poštou (e-mailem) lze podat přihlášku pouze v případě, je-li zpráva opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu). Přílohy musí být  autorizovaně konvertovány, nebo doloženy v listinné podobě.

Přihlášku je v tomto případě možné zaslat na adresu elektronické podatelny Magistrátu hlavního města Prahy posta@praha.eu.