Prorodinný přístup

Pro naše zaměstnankyně a zaměstnance – rodiče se snažíme vytvářet podmínky, které jim umožní sladit jejich pracovní a rodinný život. Mezi tyto naše snahy se řadí kromě poskytování flexibilních pracovních úvazků či poskytování volna nad rámec dovolené, také finanční benefity a nabídky akcí a aktivit děti v období krátkodobých prázdnin během školního roku. Na své zaměstnankyně a zaměstnance nezapomínáme ani během jejich mateřské a rodičovské dovolené. V případě, že mají zájem i v tomto období zůstat s námi v kontaktu, informujeme je o dění na našem úřadu prostřednictvím Newsletteru MHMP.

V roce 2018 Magistrát hlavního města Prahy zahájil za finanční podpory z Operačního programu Praha pól růstu ČR dvě dětské skupiny pro děti zaměstnanců. „Dětská skupina Zvonek“ a „Dětská skupina Klíček“ nabízejí celkovou kapacitu 24 míst pro děti ve věku od 2 let do zahájení povinné školní docházky. Provoz obou zařízení je celoroční, každý pracovní den, včetně zajištění plného provozu v období letních prázdnin. Děti mohou navštěvovat dětskou skupinu v celodenním i půldenním režimu, pravidelně i nepravidelně - příležitostně, umožňuje-li to kapacita zařízení. Prostory dětských skupin se nacházejí v paláci TeTa, naproti úřední budově Magistrátu hlavního města Prahy ve Škodově paláci, na adrese Jungmannova 28/747, Praha 1, v blízkosti Františkánské zahrady.

Stránky našich dětských skupin naleznete zde.

 

Plán podpory rovnosti žen a mužů v Magistrátu hl. města Prahy na období 2022–2024

Magistrát hlavního města se již od roku 2001 věnuje aktivně problematice rovných příležitostí a rovného zacházení. V těchto dnech se také zařadil mezi zaměstnavatele, kteří přijali závazek podpory rovnosti žen a mužů na pracovišti a tento závazek se stal součástí strategie rozvoje jejich organizace.

Plán rovnosti bude postupně implementován v letech 2022–2024. Plán rovnosti se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti, ve kterých rozpracovává opatření, jejichž cíle bude plnit prostřednictvím dílčích aktivit:

  1. oblast diverzity a flexibility pracovního prostředí MHMP
  2. oblast slaďování pracovního a osobního/rodinného života
  3. oblast prevence všech forem diskriminace včetně sexuálního obtěžování a dalších negativních jevů na pracovišti
  4. oblast vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích

Plán podpory rovnosti žen a mužů v Magistrátu hl. města Prahy na období 2022 - 2024 byl schválen dne 17. února 2022 ředitelem Magistrátu hl. města Prahy Ing. Martinem Kubelkou, Ph.D.

Plán rovnosti MHMP 2022 - 2024