Způsob obsazování volných míst na MHMP

Při výběru uchazečů a uchazeček o volná pracovní místa jsou jak dodržovány principy rovných příležitostí mezi muži a ženami a zachovávány postupy zajišťující rovné zacházení, tak dodržována ochrana jimi poskytnutých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Při získávání a výběru uchazečů a uchazeček o volná pracovní místa dodržujeme v souladu s platnými právními předpisy ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si upozornit, že Magistrát hlavního města Prahy nevede žádnou databázi zájemců o zaměstnání. Případné žádosti o zaměstnání, které nejsou reakcí na zveřejněné výběrové řízení či oznámení o obsazení volného místa, jsou zájemcům o zaměstnání vráceny.

Volná pracovní místa jsou oznámena vždy na úřední desce hlavního města Prahy dostupné na portálu www.praha.eu.