Vyhlášení grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro rok 2019

Rada hl. m. Prahy usnesením č.  1884 ze dne 7. 8. 2018 schválila Granty hl. m. Prahy - Programy v oblasti prevence kriminality pro rok 2019.

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí grantu hl m.  Prahy je od 10. 9. 2018 do 5. 10. 2018 včetně.


Udělení grantů pro oblast prevence kriminality pro rok 2019

Schválení dotací Radou hl. m. Prahy (dotace nepřesahující 200 tis. Kč)

Rada hlavního města Prahy usnesením č. 592 dne 8. 4. 2019 schválilo financování projektů v rámci Programů v oblasti prevence kriminality pro rok 2019.

Schválení dotací Zastupitelstvem hl. m. Prahy (dotace přesahující 200 tis. Kč)

Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 6/13 dne 25. 4. 2019 schválilo financování projektů v rámci Programů v oblasti prevence kriminality pro rok 2019.


Finanční vyúčtování grantů pro oblast prevence kriminality pro rok 2019

Formulář finančního vyhodnocení projektu prevence kriminality za rok 2019 spolu se všemi přílohami zašlete písemně nejpozději do 31. 1. 2020 na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor sociálních věcí

Oddělení prevence
Jungmannova 35/29
110 00  Praha 1

Obálku označte slovy: Finanční vyhodnocení projektu prevence kriminality za rok 2019.