Usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1578 ze dne 3.8.2020 bylo schváleno prodloužení termínů uvedených v Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 z důvodu uzavření škol na základě krizových opatření souvisejících s pandemií Covid-19, a to doby dosažení účelu dotace do 30. 9. 2020, prodloužení lhůty pro vznik způsobilých nákladů do 30. 9. 2020 a jejich uhrazení do 15. 10. 2020 a doby pro předložení finančního vypořádání dotace do 15. 10. 2020.

 

Zároveň Rada hlavního města schválila návrh na uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s příjemci, se kterými byla uzavřena smlouva v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 s tím, že pokud příjemce nepodepíše dodatek do 15. 9. 2020, má se za to, že návrh na uzavření dodatku nepřijímá. Uzavírání dodatků se netýká škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

Celý text usnesení je ke stažení zde.