Zpráva SEPA

Šetření realizovala  Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze, ve spolupráci s Odbornou společností pro prevenci rizikového chování, z.s. (OSPRCH) a Katedrou psychologie PEDF UK.
Sběr dat probíhal v období: 16. – 30. listopadu 2020 za využití Systému evidence preventivních aktivit (SEPA).