Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021

  • Přidělení dotací v Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021

 

Rada HMP schválila usnesením č. 521 ze dne 15. 3. 2021 přidělení dotací příspěvkovým organizacím hl. m. Prahy a církevním a soukromým školám a NNO (do výše 200 tis. Kč).

Usnesení RHMP č. 521 ze dne 15. 3. 2021

 

Zastupitelstvo HMP schválilo usnesením č. Z-9138  ze dne 18. 3. 2021 přidělení dotací příspěvkovým organizacím městských částí HMP a školským zařízením a NNO (nad výši 200 tis. Kč).

Usnesení ZHMP č. Z-9138 ze dne 18. 3. 2021

 

  • Vyhlášení Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021

Na základě usnesení Rady HMP č. 1943 ze dne 7. 9. 2020 bylo schváleno vyhlášení Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.

 

Metodika Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních je ke stažení zde.

Formulář žádosti pro rok 2021 ve formátu .zfo ke stažení zde.

Návod na instalaci formátu .zfo ke stažení zde.

Letos je poprvé možné stahovat formulář ve formátu .zfo z profilu žadatele, který si můžete založit po registraci na Grantovém portálu (https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default), kde naleznete podrobný návod k registraci.


Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020

Zpráva o realizaci projektu v  Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních za rok 2020 

Zpráva je ke stažení  zde.

Zprávu o realizaci projektu prosím vyplňte elektronicky na výše uvedeném odkazu a následně (po vygenerování ověřovacího kódu) vytiskněte a fyzicky doručte na adresu: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor sociálních věcí, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, a to buď osobně nebo poštou.

Zprávu o realizaci projektu je nutné podat do 30. 4. 2021. 

NNO a soukromé školy zasílají nevyčerpané finanční prostředky z dotace HMP na účet poskytovatele č. 5157998/6000, variabilní symbol: IČO příjemce dotace, specifický symbol: 98212.

Příspěvkové organizace HMP posílají vratky veškerých nevyčerpaných grantů (UZ 115) poskytnutých z rozpočtu HMP až na základě pokynu  "Vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2020", které obdrží od odboru ROZ 3 MHMP, a kde jsou uvedeny veškeré pokyny k zaslání nevyčerpaných prostředků z rozpočtu HMP, včetně čísla účtu, VS, částky a termínu splatnosti. Vyčkejte tedy na tento písemný pokyn a finanční prostředky nezasílejte dříve.

Základní školy zřízené městskými částmi vrací nevyčerpané finanční prostředky z dotace HMP městské části, která je jejich zřizovatel. Platbu je třeba dostatečně identifikovat jako vratku z dotace HMP v Programech primární prevence pro rok 2020.

 

Schválení přidělení grantů usnesením Zastupitelstva č. 16/56  ze dne 16. 4.2020  (dotace nad 200 tis. a základní školy zřizované městskými částmi)

Schválení přidělení grantů usnesením Rady hl. m. Prahy č. 577 ze dne 30. 3. 2020 (dotace do 200 tis. a školy zřizované HMP)

 

Na základě usnesení Rady HMP č. 1726 ze dne 26. 8. 2019 bylo schváleno vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2020.

Metodika programů ke stažení zde.

Formulář žádosti pro rok 2020 ke stažení zde.


Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019

Usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1578 ze dne 3.8.2020 bylo schváleno prodloužení termínů uvedených v Programech primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 z důvodu uzavření škol na základě krizových opatření souvisejících s pandemií Covid-19, a to doby dosažení účelu dotace do 30. 9. 2020, prodloužení lhůty pro vznik způsobilých nákladů do 30. 9. 2020 a jejich uhrazení do 15. 10. 2020 a doby pro předložení finančního vypořádání dotace do 15. 10. 2020.

 

Zároveň Rada hlavního města schválila návrh na uzavření dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s příjemci, se kterými byla uzavřena smlouva v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 s tím, že pokud příjemce nepodepíše dodatek do 15. 9. 2020, má se za to, že návrh na uzavření dodatku nepřijímá. Uzavírání dodatků se netýká škol a školských zařízení zřizovaných hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

 

Celý text usnesení je ke stažení zde.

Zpráva o realizaci projektu ke stažení zde.


Schválení grantů Radou hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 547 ze dne 1. 4. 2019 schválila financování projektů v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 

Schválení grantů Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Usnesení ZHMP č. 6/50 ze dne 25. 4. 2019

PŘÍLOHY K USNESENÍ:


Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2089 ze dne 28. 8. 2018 schválila vyhlášení Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019.

K formuláři: Zkontrolujte si prosím, zda máte aktuální verzi formuláře (aplikace Software Form Filler). Ověření aktuální verze: V otevřeném formuláři (žádosti) nahoře na liště -> NÁSTROJE -> OTAZNÍK (O programu) -> KONTROLA VERZE -> Příp. nainstalovat položku = aktuální verzi.

 


Grantový program hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018

Finanční vyúčtování dotace za rok 2018


Schválení grantů Radou hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 636 ze dne 27. 3. 2018 schválila financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

  1. zřizovatel HMP

  2. zřizovatel církev

  3. soukromé školy

  4. školy - zřizovatel o.p.s. a spolek

  5. zřizovatel MŠMT

  6. NNO - dotace do 200 tis. Kč

  7. nepodpořené projekty

 

Schválení grantů Zastupitelstvem hl. m. Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 37/97 ze dne 17. 5. 2018 schválilo financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2018.

PŘÍLOHY K USNESENÍ:

 


DOKUMENTY KE STAŽENÍ: