Vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, které zakázalo osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a aktuální epidemiologické situaci a na ní navazujícím karanténním opatřením Vás informujeme, že termín realizace projektů a finanční vypořádání dotací, podaných ve shora uvedeném Programu, se tímto prodlužuje o 4 měsíce oproti původně stanoveným termínům. Dotaci je tedy možné použít na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 a uhrazených od 1. 1. 2019 do 31. 7. 2020. Termín pro finanční vypořádání dotace na vyplněném formuláři a vrácení nevyčerpaných prostředků se tímto prodlužuje do 31. 8. 2020.

 

Dopis příjemcům dotace