Primární prevence rizikového chování (PPRCH)

PPRCH je nedílnou a nezbytnou součástí preventivního působení na nejširší cílovou populaci. Primární cílovou skupinou, na kterou se tato část prevence zaměřuje, jsou školou povinné děti a mládež. V období předškolního a školního vzdělávání se významným způsobem formuje osobnost dětí, rozvíjejí se sociální vztahy a dovednosti. Špatné návyky a postoje, které vznikají v tomto období, se jen stěží mění. Z toho vyplývá, že včas a správně realizovaná primární prevence má zásadní vliv na budoucí výskyt rizikového chování u dospělé populace. Sekundární cílové skupiny, na které by měla být primární prevence zaměřena, tvoří rodiče, pedagogové a také další odborná veřejnost, kteří jsou zásadními prostředníky při působení na primární cílovou skupinu, tedy děti a mládež. PPRCH je soubor jakýchkoli zdravotních, sociálních, výchovných či jiných intervencí a opatření směřujících k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících jeho další progresi, v některých případech oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku.

Cílové skupiny primární prevence rizikového chování

V rámci PPRCH je primární cílovou skupinou ta část populace, u které chceme zamezit vzniku rizikového chování. Na základě systému služeb, resp. realizovaných programů primární prevence, můžeme primární cílovou skupinu rozdělit dle míry rizikovosti rozvoje rizikového chování do tří základních skupin:

 • Běžná populace dětí a mládeže bez rozlišení z hlediska míry rizika. Na tuto skupinu jsou zaměřeny programy všeobecné primární prevence. Věkové kritérium dále definuje populaci dětí a mládeže do pěti podskupin:
  • Předškolní věk (3-6 let)
  • Mladší školní věk (6-12 let)
  • Starší školní věk (12-15 let)
  • Mládež (15-18 let) o Mladí dospělí (18-26 let)
 • Rizikové skupiny dětí a mládeže, tj. skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik rizikového chování a jsou více ohrožené než jiné skupiny běžné populace. Na tuto skupinu jsou zaměřeny programy selektivní primární prevence.
 • Jednotlivci, kteří vykazují rysy rizikového chování. Těmi se zabývají programy indikované primární prevence.

Preventivní programy ve školách se soustředí zejména na prevenci agresivního chování, šikany, kyberšikany, násilí, vandalismus, antisemitismus, extremismus, rasismus, xenofobii a homofobii, dále na záškoláctví, závislostní chování, netolismus, gambling, rizikové sporty a rizikového chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, negativní působení sekt a také na rizikové sexuální chování.

(zdroj: Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2021, Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na období 2014 až 2020, Akční plán školské primární prevence rizikového chování v hl. m. Praze na rok 2019 s výhledem pro rok 2020)


Kontakt:

Ing. Monika Puchelová

koordinátorka školské prevence

tel.: 236 004 164

Monika.Puchelova@praha.eu