Elektronické vyúčtování pro granty za rok 2020

Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť. V elektronickém formuláři pro vyúčtování máte možnost příloh, kterou využijte pro vložení těchto vyplněných formulářů:

Formulář Pro vyúčtování

  1. Formulář VÝKAZNICTVÍ 2020 AS (obsahuje osm listů)
  2. tabulka ÚDAJE RVKPP VZ

Pokyny a informace k vyplnění závěrečné zprávy

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Tabulky vyplňte tak, jak jsou uvedeny v osnově. Pokud v rámci vašeho projektu realizujete ještě jiný typ služby, vytvořte samostatnou tabulku a tyto služby uveďte zvlášť. Závěrečnou zprávu připojte jako součást elektronického vyúčtování.

Formulář závěrečné zprávy

Pokyny k vyplnění závěrečné zprávy pro městské části 2020

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Poskytnuté informace jsou podkladem pro výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy. Zprávy krajů pak slouží Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti k vypracování výroční zprávy za ČR. Z toho důvodu je struktura závěrečné zprávy navržena tak, aby obsahovala otázky a podle požadavků na výroční zprávu NMS.

Povinnou součástí závěrečné zprávy je příloha „Finanční přehled_MČ_2020“, která obsahuje dva listy („Vyúčtování“ a „Financování MČ“).

Závěrečnou zprávu zašlete elektronicky do 31. ledna 2021 na adresu katerina.sindlerova@praha.eu do předmětu uveďte „ZZ 2020 – název MČ“. Originál zprávy zašlete podepsaný na adresu:
 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Mgr. Kateřina Šindlerová
Odbor sociální péče a prevence MHMP
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

  1. Finanční přehled MČ 2020
  2. Závěrečná zpráva za 2020 MČ

 


Přidělení dotací v Programu adiktologických služeb pro rok 2020 Radou HMP:

Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 16/55 ze dne 16. 4. 2020 k návrhu na udělení dotací hlavního města Prahy - Program adiktologických služeb pro rok 2020

Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 576 ze dne 30.3.2020 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Program adiktologických služeb

 


Na základě usnesení Rady HMP č. 1725 ze dne 26. 8. 2019 bylo schváleno vyhlášení grantů - Program adiktologických služeb pro rok 2020:

Program adiktologických služeb pro rok 2020

Formuláře žádostí

Žadatelé využívají tři formuláře:

  • Formulář pro jednoleté financování (jednoleté projekty, dofinancování víceletých projektů):

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=a0c93517-a07d-46c3-95f1-25e4e400d1a9

  1. Formulář pro víceleté financování:

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=c133e7d2-1111-4d64-8844-37cd283c2381

  1. Formulář pro městské části hl. m. Prahy:

https://granty.praha.eu/GrantyPortal/LW/Views/Core/Download?action=get&id=619b8849-dd27-4c29-9093-a0c8bff8a0f3