I. program pro školy a školská zařízení - finanční vyúčtování

II. program pro organizace – závěrečná zpráva a vyúčtování dotace 2013

Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace z rozpočtu HMP v roce 2013 za každý jednotlivý projekt odevzdávejte protidrogové koordinátorce hl. m. Prahy nejpozději do 31. 1. 2014 na přiložených formulářích – 1/ Závěrečná zpráva, 2/ Příloha závěrečné zprávy – všechny projekty organizace, 3/ Vyúčtování.  Elektronicky zasílejte na e-mail nina.janyskova@praha.eu a jedenkrát potvrzené v tištěné podobě na adresu uvedenou v pokynech pro vyplnění formulářů. Do předmětu e-mailu dejte „ZZ 2013_název organizace“.

 

II. program pro organizace - Průběžná zpráva

Průběžnou zprávu za I. pololetí 2013 odevzdávejte v souladu se smlouvou - článek II., odstavec 2, písmeno c): ke dni 30. 6. 2013 protidrogové koordinátorce hl. m. Prahy nejpozději do 30. 9. 2013 na přiloženém formuláři. Průběžnou zprávu zasílejte elektronicky na e-mail nina.janyskova@praha.eu a jedenkrát potvrzenou v tištěné podobě.


Výsledky výběrového řízení

I. program - pro školy a školská zařízení

Rada HMP usnesením č. 563 ze dne 16. 4. 2013 schválila financování projektů specifické primární prevence "Zdravé město Praha 2013".

Zastupitelstvo HMP usnesením č. 26/42 ze dne 25. 4. 2013 schválilo financování projektů specifické primární prevence "Zdravé město Praha 2013".

 


II. program - pro specializované organizace

Rada HMP usnesením č. 562 ze dne 16. 4. 2013 rozhodla o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, z kapitoly 0504, §3541- Protidrogová politika, organizacím, které se zabývají protidrogovou prevencí, na jednoleté projekty "Zdravé město Praha 2013".

Zastupitelstvo HMP usnesením č. 26/43 ze dne 25. 4. 2013 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, z kapitoly 0504, §3541- Protidrogová politika,organizacím, které se zabývají protidrogovou prevencí

 

Přehled přijatých projektů

 

Vyhlášení grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1942 ze dne 20. 11. 2012 schválila pravidla grantového řízení v oblasti protidrogové politiky HMP pro rok 2013.

Grantové řízení v oblasti protidrogové politiky je vyhlašováno v souladu se Strategií protidrogové politiky HMP na období 2008 - 2012 a s Programovým prohlášením Rady hl. m. Prahy.

Hl. m. Praha vyhlašuje v oblasti protidrogové politiky pro rok 2013 následující programy:

  • I. program pro školy a školská zařízení
  • II. program pro specializované organizace

 

 DOKUMENTY KE STAŽENÍ

1/ Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy

2/ Dokumenty programů:

  • I. program:

Část speciální - Granty v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v gesci škol

Formuláře A), B), C)

 

  • II. program:

Část speciální - Granty v oblasti specifické protidrogové prevence pro specializované organizace 

Formulář A) + přílohy B), C)