Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy[1]

 1. Odbor územního rozvoje je odborem Magistrátu pro zajišťování procesních činností pořizování územního plánu hlavního města Prahy a pro zajišťování procesních činností pořizování územně plánovacích dokumentací a podkladů.
 2. Ve věcech přenesené působnosti je podřízen Ministerstvu pro místní rozvoj.

Cíl územního plánu[2]

 1. Územní plán hlavního města Prahy je územním plánem sídelního útvaru podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném k 30.6.1998 na základě výjimky udělené Ministerstvem pro místní rozvoj pod č.j. 8845/98-31/766 ze dne 1.9.1998 ve smyslu čl. II, bod 1 zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 2. Územní plán hlavního města Prahy řeší funkční využití a uspořádání ploch na území hlavního města Prahy jako celku, stanoví základní zásady organizace území a postup při jeho využití při naplňování cílů a daností, obsažených v územních a hospodářských zásadách, schválených usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 31/7 ze dne 21.10.1993:
  • řeší město s jeho 1 200 000 obyvateli jako politické, ekonomické a hospodářské centrum státu, centrum kultury, vzdělanosti, turismu, dopravní křižovatku evropského významu a centrum pracovních příležitostí a vybavenosti pražského regionu,
  • rozvíjí hlavní město Prahu jako harmonický celek zastavitelných a nezastavitelných území při respektování a ochraně přírodních, historických, architektonických a urbanistických hodnot,
  • respektuje jedinečný obraz města, který nelze dalším vývojem a výstavbou narušit a který je dán spolupůsobením konfigurace terénu, významného fenoménu řeky Vltavy s jejími ostrovy, přítoky a navazující krajinou a dochovanými kulturně historickými hodnotami, které se postupně po staletí utvářely,
  • respektuje především historické jádro města, vyhlášené jako Pražská památková rezervace, zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,
  • organizuje území, zejména decentralizuje komerční aktivity do soustavy sekundárních center a rozvíjí radiálně okružní systém komunikací s cílem snížit dopravní zatížení centrální části a zajistit podmínky pro trvale udržitelný rozvoj.

Zvláštní působnost na území hlavního města Prahy[3]

Hlavní město Praha je spravováno na základě samostatného zákona. Zastupitelstvu hlavního města Prahy je vyhrazeno vydávat územně plánovací dokumentaci pro celé území hlavního města Prahy. Působnost krajského úřadu vykonává v tomto případě Ministerstvo.

Zastupitelstvu městské části je pak vyhrazeno vydávat územní plán pro vymezenou část hlavního města Prahy. Působnost krajského úřadu v tomto případě vykonává Magistrát hlavního města Prahy.

Nástroje územního plánování v Praze[4]:

1) Územně plánovací dokumentace - jsou závazné a pořizuje je Odbor územního rozvoje MHMP. Všechny kroky jejich pořizování schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Konkrétně jde o:

2) Územně plánovací podklady - nejsou závazné, pořizuje je Odbor územního rozvoje MHMP. Pro Prahu se zpracovávají:

Aktuálně evidované Územně plánovací dokumentace a Územně plánovací podklady naleznete zde.


Použitá literatura a zdroje:

[1] Organizační řád MHMP - platný od 1.4.2015

[2] Příloha č. 1 vyhlášky č. 32 z roku 1999 1. část, Oddíl 1

[3] Ing. arch. Hana Halasová, Vlasta Šilarová: Územní plánování v České republice 2007, Ústav územního rozvoje Brno, Brno, 2007, str.22

[4] IPR Praha: O územním plánování v Praze, http://www.iprpraha.cz/clanek/72/o-uzemnim-planovani-v-praze