pořízení zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7.6. 2012

Zadání

Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)

Návrh – společné jednání

 

 • Informace o veřejném vystavení návrhu územního plánu a VVURÚ; nejedná se o úkon dle §50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

 • návrh územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a VVURÚ 

  Z důvodu zjištěné neúplnosti zveřejněné dokumentace VVURÚ došlo dne 27.4.2018 k opravě – doplnění a kompletní výměně níže uvedených částí dokumentace:

  Schéma A.2a Vodohospodářský význam území Transformační a Rozvojové plochy (RP_TP_2a-Fin2.pdf)

  Schéma A.2b Záplavová území Transformační a Rozvojové plochy (RP_TP_2b-Fin2.pdf)

 • společné jednání dne 27.6.2018 o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území

  • Aplikace Připomínkování návrhu ÚP hl.m. Prahy (Metropolitního plánu): https://pup.praha.eu/mp

    

   Upozornění: aplikace slouží pouze pro tvorbu připomínky a nikoliv pro samotné podání. Vygenerovaný formulář je tedy nutné následně podepsat a doručit pořizovateli jedním ze způsobů uvedených ve vystavené veřejné vyhlášce o společném jednání (emailem, datovou schránkou, poštou či na podatelnu).

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo usnesením č. 25/15 ze dne 18. 3. 2021 o souběžném pořízení Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy.

Aplikace pro prohlížení Metropolitního plánu (správce IPR Praha)  – tato aplikace je určena výhradně pro studijní účely, pro podávání připomínek dle § 50 zákona č. 183/2006. Sb. (stavební zákon) je nutné použít oficiální verzi zveřejněnou pořizovatelem (odbor územního rozvoje MHMP).

Uživatelská příručka pro připomínkování Metropolitního plánu prostřednictvím systému PUP

Návrh – veřejné projednání

Upozorňujeme, že podatelům, kteří své námitky, připomínky, zásadní připomínky a stanoviska uplatnili, nelze na základě žádosti posílat předběžné návrhy vyhodnocení jejich návrhů poštou, e-mailem nebo datovou schránkou. Nelze tak učinit v režimu informačního zákona (106/1999 Sb.) ani v režimu standardní žádosti dle správního řádu (500/2004 Sb.). Je však možné využít práva nahlížet do spisu podatelům či jimi zmocněným osobám v režimu ust. § 38 správního řádu.