Územně analytické podklady (dále jako ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady, zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. ÚAP hl. m. Prahy slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (dále jako ÚPD), jejích změn a aktualizací a pro pořizování územních studií. ÚAP hl. m. Prahy slouží také jako podklad pro vyhodnocování vlivů ÚPD na udržitelný rozvoj, posuzování vlivu záměrů na životní prostředí, poskytování územně plánovacích informací a v neposlední řadě mohou sloužit jako podklad pro rozhodování v území.

Pro další informace o územně analytických podkladech kontaktujte Oddělení územně plánovacích podkladů