Zde můžete vidět jednotlivé záměry v území a v jaké fázi se nachází. Jedná se o záměry různého typu. Pro podrobnější představu si můžete jednotlivé projekty rozkliknout a dovědět se více informací. 

MAPA ZÁMĚRŮ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Chcete se do přípravy územní studie zapojit? Vyplňte on-line dotazník. Máte čas do 20. 3. 2024.

DOTAZNÍK

 

Dotazník se vztahuje k vyznačenému území Vysočan, Hloubětína a Libně. V dotazníku nám budete moci odpovědět na několik otázek, které se týkají toho, jak vnímáte současný stav a podobu území. Vaše odpovědi nám pomohou připravit kvalitnější studii pro další rozvoj tohoto území.


Územní studie


Pro předmětné území je pořizována územní studie (§ 25 a 30 stavebního zákona) na základě vlastního podnětu pořizovatele. Územní studie je územně plánovacím podkladem, který navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat jeho využití a uspořádání. Územní studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a pro pořizování nové územně plánovací dokumentace (Metropolitní plán).

 

Zadání územní studie bylo dokončeno v říjnu 2023 odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy po konzultacích s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 9.

 

V listopadu 2023 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, kterým se stali M4 architekti s.r.o.

 

Dále proběhlo výběrové řízení na koordinátora participačních aktivit v rámci pořizování územní studie, kterou se stala společnost Agora CE o.p.s.


Proces pořizování územní studie – harmonogramParticipace


Po domluvě s Institutem rozvoje a plánování hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 9 stanovil pořizovatel v zadání požadavek na zapojení veřejnosti do procesu pořizování územní studie. Zapojení veřejnosti slouží především k informování o významu a přínosech této studie pro obyvatele Vysočan a Hloubětína, k možnosti vyjádřit se ke stávajícímu stavu území a k rozpracovanému návrhu územní studie během veřejných plánovacích setkání.

 

Koordinátor těchto aktivit (Agora CE o.p.s.) má za úkol zapojit obyvatele a veřejnost, občanské a zájmové spolky při zpracování územní studie, která připravuje budoucí podobu řešeného území.

 

V průběhu března připravujeme v území vycházky a setkání se zpracovatelem územní studie.

Pojďte společně s námi vytvářet budoucí obraz Vysočan.

 

Harmonogram akcí na březen 2024:

  • úterý 12. 3. / 18:00 / veřejné setkání nad mapou 
    ZŠ Elektra, Sousedíkova, Praha 9
  • čtvrtek 14. 3. / 18:00 / veřejné setkání nad mapou 
    Obecní dům, Jandova 207/4, 190 00, Praha 9
  • úterý 19. 3. / 16:00 / komentovaná procházka 
    místo srazu: AFI City 1, Kolbenova 1021/9, Praha 9

Kontakty


Pořizovatel: Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje

(kontaktní osoba: Ing. Daniel Novotný, daniel.novotny@praha.eu, +420 777 496 133)

 

Koordinátor participace: Agora CE, o.p.s.

(kontaktní osoba: Vojtěch Černý, vojtech.cerny@agorace.cz, +420 608 128 006)

 

Zpracovatel: M4 architekti, s.r.o.