Pořizovatelem ZÚR hl.m.Prahy je Odbor územního rozvoje MHMP :

adresa Jungmannova 29,  Praha 1, 110 00  
telefon 236 004 852
e-mail uzrsek@praha.eu

Zpracovatelem – projektantem ZÚR hl.m.Prahy je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR PRAHA) :

adresa Vyšehradská  57,  Praha 2, 128 00  
telefon 236 001 111 
e-mail podatelna@ipr.praha.eu

Přehled

6. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
7. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

10. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

ZHMP odsouhlasilo usnesením č. 13/17 ze dne 23. 1. 2020 pořízení Aktualizace č. 10 ZÚR hl. m. Prahy na základě návrhu oprávněného investora – SŽDC, státní organizace, týkající se dopravní infrastruktury (úprava trasy vysokorychlostní trati Praha – Brno – Běchovice).

5. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

 11. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

 

Aktuálně doručované ZÚR - § 42c stavebního zákona

V současnosti neprobíhá doručování podle § 42c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.