Pro vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování je nutno doložit tyto náležitosti:

 • Písemnou žádost o vydání závazného stanoviska, která obsahuje:
  • název stavebního záměru
  • parcelní čísla pozemků dotčených stavebním záměrem včetně uvedení katastrální území
  • identifikační údaje žadatele včetně telefonického popř. emailového kontaktu a adresy doručení, fyzická osoba datum narození, právnická osoba IČO
  • pro jaké rozhodnutí či úkon podle stavebního zákona je závazné stanovisko požadováno
  • stručný popis záměru
 • Plnou moc v případě zastoupení
 • Dokumentaci, která bude předkládána stavebnímu úřadu:
 • Architektonicko -  stavební část (půdorysy, řezy, pohledy popř. vizualizace)
 • Situační výkresy včetně situace koordinační
 • Průvodní a souhrnnou technickou zprávu.

 

Dokumentace pro vydání závazného stanoviska k dělení (scelování) pozemků:

 • Důvod a popis dělení (scelování) pozemků
 • Celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel se zakreslením požadovaného dělení nebo scelování pozemků s vyznačením přístupu z veřejné komunikace ke všem pozemkům.

 

Dokumentace pro vydání závazného stanoviska pro změnu účelu užívání:

 • Jednoduchá dokumentace, z které bude patrný stávající a navrhovaný stav, a popis záměru.