Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon“).

S nabytím účinnosti „zákona“ dne 1. 7. 2004 jsou stanoveny práva a povinnosti v oblasti péče o uvedená místa a určují se orgány státní správy a jejich působnost. V minulosti nebyla péče o válečné hroby nijak zákonem upravena.

 

Výkon státní správy

Ministerstvo obrany ČR

Vede centrální evidenci válečných hrobů

Koordinuje péči o válečné hroby v České Republice a v zahraničí

Poskytuje dotace podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech  na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám tak vlastníku nemovitosti
Poskytuje náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradí výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části
Úkoly Ministerstva obrany plní odbor mimorezortní spolupráce Sekce personální Ministerstva obrany ČR.


odbor mimorezortní spolupráce

Poskytuje náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradí výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části

Magistrát hlavního města Prahy

Koordinuje péči o válečné hroby v rámci Prahy

Vede souhrnnou evidenci válečných hrobů v Praze

odbor živnostenský a občanskosprávní

Kamil Řehák

Městské části Praha 1 – 22

Úřad s rozšířenou působností vede evidenci válečných hrobů, které se nacházejí v jeho správním obvodě

Projednává přestupky a správní delikty (dle „zákona“) 


Pracovníci ÚMČ

útvar pracovník
Praha 1 odbor občansko správních agend Petra Sodomková
Praha 2 Odbor kancelář starostky, kultury a krizového řízení Irena Vinogradová
Praha 3 odbor kultury a památkové péče PhDr. Eva Hájková
Praha 4 odbor kultury, sportu a grantové politiky Lucie Řeřábková
Praha 5 odbor školství a kultury Šárka Nadri
Praha 6 odbor vnitřních věcí Bc. Lucie Hásková
Praha 7 Odbor kultury a sportu Bc. Lukáš Fátor, DiS.
Praha 8 odbor kultury Zuzana Láznová
Praha 9 odbor školství a kultury Jitka Duchková
Praha 10 odbor kultury a projektů Ing.arch. Jan Vašek
Praha 11 odbor školství a kultury Bc. Markéta Šlechtová
Praha 12 odbor školství Ivana Sellnerová
Praha 13 odbor kancelář starosty Bohdan Pardubický
Praha 14 odbor místního hospodářství Jarmila Střelbová
Praha 15 odbor školství, kultury a zdravotnictví Petra Kočková
Praha 16 odbor občansko správní Mgr. Gregor Dušička, DiS.
Praha 17 odbor správy obecního majetku Michaela Váňová
Praha 18 odbor školství, kultury a tělovýchovy Renata Davidíková
Praha 19 odbor životního prostředí a dopravy  Mgr. Bc. Tomáš Marek 
Praha 20 odbor místní hospodářství Irena Dorňáková
Praha 21 odbor VHČ, správy bytů a údržby Kateřina Kožušníková
Praha 22 odbor kanceláře úřadu Ing. Michal Klich

 

Pojem válečný hrob

Válečným hrobem je pro účely „zákona“ místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku:

 • aktivní účasti ve vojenské operaci nebo
 • válečného zajetí, anebo
 • ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války

Válečným hrobem může být:

 • hrob jednotlivce,
 • hrob hromadný nebo osárium,

včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení.Pojem pietní místo

místo, které připomíná válečné události a oběti

 

Válečné události:

vojenské operace (např. Ostravská, Pražská, Bratislavsko - brněnská)

významná odbojová činnost (Pražské povstání, partyzánské akce)

Válečné oběti  jsou osoby, které zahynuly v době války v důsledku:

 • aktivní účasti ve vojenské operaci
 • postihu za přímou účast ve vojenské operaci
 • účasti v odboji
 • válečného zajetí

 

Péče o válečné hroby

Péčí se rozumí zabezpečování úpravy, zřizování nových válečných hrobů a pietních míst (dále jen „válečné hroby“), přemísťování nebo rušení válečných hrobů včetně exhumace

Péči o válečné hroby zabezpečuje:

 • vlastník válečného hrobu (fyzická osoba, právnická osoba, obec, stát – Ministerstvo ČR)
 • vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn (pokud není znám vlastník válečného hrobu)

Přemístění (zrušení) válečného hrobu

 • na základě žádosti vlastníka válečného hrobu nebo vlastníka nemovitosti
 • po souhlasu Ministerstva obrany ČR

Zřízení nového válečného hrobu

 • na základě žádosti zřizovatele
 • po souhlasu vlastníka nemovitosti
 • po souhlasu Ministerstva obrany ČR
 • po vyjádření jiného správního úřadu (pokud je toho třeba)

 

Práva a povinnosti

Vlastník válečného hrobu je povinen:

 • zabezpečovat péči o válečné hroby
 • umožnit k němu přístup za účelem vzdání úcty
 • umožnit provedení prací souvisejících s péčí o válečné hroby

Vlastník nemovitosti má nárok:

 • na náhradu za omezení užívání nemovitosti
 • na náhradu za odprodej nemovitosti
 • vyjádřit se ke zřízení nového válečného hrobu

Stát (zastoupený Ministerstvem obrany) je povinen:

na základě žádosti poskytnout náhradu za omezení užívání nemovitosti

na základě žádosti odkoupit nemovitost nebo její část

Je-li válečný hrob umístěn mimo pohřebiště, má vlastník nemovitosti nárok na náhradu za:

 • omezení užívání nemovitosti;
 • odprodej nemovitosti nebo její části; pokud je vlastníkovi nemovitosti užívání závažným způsobem v důsledku existence válečného hrobu ztíženo.

    Náhradu poskytuje stát (Ministerstvo obrany) na základě písemné žádosti vlastníka nemovitosti.

Výše náhrady a kupní cena se stanoví podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.)

    Náhrada je jednorázová.

 

Přestupky a správní delikty

Fyzická osoba se dopustí přestupku a právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem se dopustí správního deliktu tím, že:

a) neumožní k válečnému hrobu přístup

b) nezabezpečí úpravu válečného hrobu, ač je k tomu podle „zákona“ povinna

c) provede jinou změnu válečného hrobu než jeho úpravu (změna textu na náhrobku nebo pamětní desce), anebo bez souhlasu MO přemístí nebo zruší válečný hrob

    Sankciování porušení povinnosti stanovené tímto „zákonem“ je jedním z předpokladů jeho efektivní funkce

Za přestupek nebo správní delikt lze uložit pokutu až do výše:

podle písm.a) ……….. 20 000 Kč

podle písm.b) ……….. 50 000 Kč

podle písm.c) ……….100 000 Kč

 

Evidence válečných hrobů a pietních míst

Evidence válečného hrobu obsahuje údaje o válečném hrobu, pokud jsou známy.

Těmito údaji jsou zejména:

jméno, popřípadě jména, příjmení, vojenská hodnost, státní příslušnost,

národnost, datum narození, datum a místo úmrtí a příčina smrti osoby nebo

osob, jejíž ostatky jsou ve válečném hrobu pohřbeny, nebo osoby, jíž se

válečný hrob týká,

název státu, obce nebo vojenského újezdu, katastrálního území a parcelní

číslo, popřípadě číslo popisné nemovitosti, kde se válečný hrob nachází,

historická událost, ke které se válečný hrob vztahuje, charakter a stručný

popis vzhledu válečného hrobu včetně fotodokumentace,

označení vlastníka válečného hrobu a vlastníka nemovitosti, na které je

válečný hrob umístěn.