V běžném životě člověka mohou nastat neočekávané situace, které zásadním způsobem naruší normální chod života a dochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví občanů, škodám na majetku a ohrožení životního prostředí. Takovou situaci nazýváme mimořádnou událostí nebo krizovou situací. Tyto události mohou vzniknout buď působením přírodních vlivů (např. povodně, sněhové kalamity, rozsáhlé požáry) nebo působením člověka (např. terorismus, narušení dodávek pitné vody, elektřiny, plynu, provozní havárie).

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury. Do systému krizového řízení jsou zapojeny síly a prostředky Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy - územní středisko záchranné služby, Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy a Městské policie hl. m. Prahy. Dále jsou zde zařazeny i další právnické subjekty, umožňující provádění záchranných a likvidačních prací jako např. Sbor dobrovolných hasičů, Záchranná brigáda kynologů Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy, organizace se zaměřením na řešení ekologických havárií, Povodí Vltavy, s. p. apod. Všechny tyto a další složky by se koordinovaně podílely na likvidaci následků havárií a živelních pohrom podle svého zaměření.

Důležitým faktorem, který může výrazně ovlivnit rozsah ztrát na životech, zdraví a majetku občanů, je připravenost každého z nás na řešení mimořádné události a snaha pomoci postiženým občanům. Více informací naleznete na bezpečnostním portále hl. m. Prahy: bezpecnost.praha.eu

Magistrát hlavního města Prahy
nám. Franze Kafky 1
110 01 Praha 1 - Staré Město

tel.: +420 236 002 910
fax: +420 236 007 016
e-mail: bez@praha.eu