V běžném životě člověka mohou nastat neočekávané situace, které zásadním způsobem naruší normální chod života a dochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví občanů, škodám na majetku a ohrožení životního prostředí. Takovou situaci nazýváme mimořádnou událostí nebo krizovou situací. Tyto události mohou vzniknout buď působením přírodních vlivů (např. povodně, sněhové kalamity, rozsáhlé požáry) nebo působením člověka (např. terorismus, narušení dodávek pitné vody, elektřiny, plynu, provozní havárie).

Oddělení krizového managementu, odboru „Kancelář ředitele Magistrátu", zabezpečuje činnosti týkající připravenosti orgánů hl. m. Prahy na řešení mimořádných událostí nebo krizových situací, které mohou vzniknout na jejím území. A to v oblastech krizového a havarijního plánování, hospodářských opatření pro krizové stavy, obranného plánování, ochrany obyvatelstva, protipovodňové ochrany, prevence závažných havárií apod. A to v souladu se zákony č. 133/1985 Sb., 18/1997 Sb., 110/1998 Sb., 219/1999 Sb., 222/1999 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb., 254/2001 Sb., 585/2004 Sb., 412/2005 Sb., 224/2015 Sb. a 183/2006 Sb.

Krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury. Do systému krizového řízení jsou zapojeny síly a prostředky Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy - územní středisko záchranné služby, Policie ČR - Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy a Městské policie hl. m. Prahy. Dále jsou zde zařazeny i další právnické subjekty, umožňující provádění záchranných a likvidačních prací jako např. Sbor dobrovolných hasičů, Záchranná brigáda kynologů Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy, organizace se zaměřením na řešení ekologických havárií, Povodí Vltavy, s. p. apod. Všechny tyto a další složky by se koordinovaně podílely na likvidaci následků havárií a živelních pohrom podle svého zaměření.

Důležitým faktorem, který může výrazně ovlivnit rozsah ztrát na životech, zdraví a majetku občanů, je připravenost každého z nás na řešení mimořádné události a snaha pomoci postiženým občanům.

Magistrát hlavního města Prahy
nám. Franze Kafky 1
110 01 Praha 1 - Staré Město

tel.: +420 236 002 910
fax: +420 236 007 016
e-mail: red@praha.eu

Kontakty na pracovníky oddělení krizového managementu s vymezením řešených problematik naleznete zde.