01. Základní informace

Stálé úkryty civilní ochrany (dále "stálé úkryty CO") slouží podle § 16 odst. 2 a odst. 5 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a k ukrytí a ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě ohrožení státu a válečného stavu.

Vlastník stálého úkrytu CO (stavby) je podle § 154 odst. 1 písm. a) stavebního zákona povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost (podle § 3 odst. 4 stavebního zákona). Dále je vlastník povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku stavby, a pokud tomu nebrání závažné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

Vlastník stálého úkrytu CO (stavby) je podle § 23 odst. 2 písm. d) a § 25 odst. 2 písm. f) zákona o integrovaném záchranném systému povinen dbát při užívání této stavby, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro potřeby civilní ochrany a přístup orgánům hasičského záchranného sboru nebo jimi zmocněným osobám do těchto staveb za účelem používání, kontroly, údržby a oprav.

Údržba stálých úkrytů CO a jejich technických zařízení se provádí podle obecně platných zásad a podle dokumentace pro provoz a údržbu zařízení (ČSN 739050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany).

Pokud se kontrolou stálého úkrytu CO nebo vlastník zjistí, že stavebně technický stav úkrytu by mohl vést k ohrožení ukrývaných osob, je to důvod k podání žádosti k vyřazení stálého úkrytu CO z evidence.

Po schválení vyřazení stálého úkrytu CO z evidence může vlastník požádat stavební úřad ve smyslu § 126 a 127 stavebního zákona o změnu v užívání stavby. Dokud stavební úřad nevydá souhlas se změnou v užívání stavby, zůstává úkryt, přestože byl vyřazen z evidence úkrytového fondu, i nadále úkrytem a vlastník jej musí v souladu s kolaudačním rozhodnutím udržovat jako stavbu takto kolaudovanou a provozovanou.

 

02. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba, podnikající fyzická osoba a fyzická osoba, která je vlastníkem stálého úkrytu CO.

 

03. Jaké mohou být důvody pro vyřazení úkrytu

a) Stavebně technický stav stálého úkrytu CO, který i přes prováděnou pravidelnou údržbu podle ČSN 73 9050 "Údržba stálých úkrytů civilní ochrany", může vést k ohrožení ukrývaných osob.

b)  Výstavba v místě stálého úkrytu CO, kdy stálý úkryt CO nelze zachovat a zakomponovat do nové výstavby.

c)  Doporučení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy z kontroly stálého úkrytu CO k podání žádosti o vyřazení úkrytu z evidence.

 

04. Jakým způsobem můžete zahájit vyřazení úkrytu

a) Písemně požádat Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy o vyřazení úkrytu z evidence úkrytového fondu.

b) Na základě doporučení z kontroly stálého úkrytu CO Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy.

 

05. Na které instituci řešit vyřazení úkrytu

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Sokolská 62, 121 24, Praha 2

http://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx

 

06. Kde a s kým vyřazení úkrytu řešit

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení, Generála Šišky 2140, Praha 12 - Modřany

ředitel odboru - plk. Ing. Štefan Molnár, 950 811 057

vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva - mjr. Mgr. Jakub Růžička, DiS., 950 811 580

 

07. Jaké doklady je nutné doložit

a) Žádost o vyřazení stálého úkrytu CO z evidence s popisem stávajícího stavu a důvody k vyřazení stálého úkrytu CO z evidence.

b) Zápis z kontroly stálého úkrytu CO Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy.

c) Odborný posudek provedený autorizovanou osobou.

d) Revizní protokoly technických zařízení podle ČSN 739050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany.

 

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny. Návrh na vyřazení stálého úkrytu CO z evidence zpracovává na základě dokladů vlastníka Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy.

 

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

 

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) při vyřazování úkrytu

Další účastníci nejsou stanoveni.

 

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

13. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit dvěma způsoby, a to:

a)    zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny:

epodatelna@aak.izscr.cz

b)   prostřednictvím informačního systému datových schránek:

jm9aa6j

 

14. Podle kterých právních předpisů se postupuje

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

15. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ČSN 739050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany.

 

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Nejčastější dotazy

Lze využít stálý úkryt CO jako sklepy, dílnu, hernu nebo ke skladování?

Ano, při zachování funkce nepoškození stálého úkrytu CO. Jedná se o užívání úkrytu v době míru, tzv. mírové využití úkrytu. Změnu v užívání stavby ale musí vlastník stavby podle § 127 stavebního zákona oznámit stavebnímu úřadu.