Základním předpisem odůvodňujícím vznik hlavního města Prahy je ústavní zákon č. 1 /1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, spolu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

Základním předpisem upravující postavení hlavního města Prahy je zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje a obce a dále postavení městských částí.

Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, má vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Hlavní město Praha vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Hlavní město Praha je samostatně spravováno Zastupitelstvem hlavního města Prahy; dalšími orgány hlavního města Prahy jsou Rada hlavního města Prahy, primátor hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města Prahy, zvláštní orgány hlavního města Prahy a Městská policie hlavního města Prahy.

Do samostatné působnosti hlavního města Prahy patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu hlavního města Prahy a jeho občanů, pokud nejde o výkon přenesené působnosti hlavního města Prahy nebo úkoly, které jsou zvláštními zákony svěřeny správním úřadům jako výkon státní správy.

Do samostatné působnosti hlavního města Prahy patří záležitosti, které do její samosprávy svěří zvláštní nebo tento zákon, nebo které jsou zvláštními zákony svěřeny obcím nebo krajům. Do samostatné působnosti hlavního města Prahy patří zejména záležitosti uvedené v § 59 a 68. Hlavní město Praha v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje, v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Hlavní město Praha se při výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy řídí zákony a jinými právními předpisy.

Nadřízeným orgánem hlavního města Prahy, které je podle § 1 odst. 1 zákona obcí i krajem, je v souladu s § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti zpravidla ministerstvo vnitra a v přenesené působnosti věcně příslušný ústřední správní úřad, nejčastěji věcně příslušné ministerstvo.