1/ Oficiální název  Hlavní město Praha
2/ Důvod a způsob založení Viz. článek Důvod a způsob založení
3/ Organizační struktura Viz. oblast Organizační struktura
Seznam organizací zřizovaných hl. m. Prahou naleznete v sekci MĚSTSKÉ ORGANIZACE
4/ Kontaktní spojení

 

 

 

4.1/ Kontaktní poštovní adresa Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
4.2/ Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
4.3 / Úřední hodiny Úřední hodiny
4.4/ Telefonní čísla

Informační středisko Magistrátu hl. m. Prahy:

 • 236 002 428
 • 236 002 376

Adresář zaměstnanců

4.5/ Čísla faxu: 236 007 088
4.6/ Adresa internetové adresy www.praha.eu
4.7/ Adresa e-podatelny posta@praha.eu
4.8/ Další elektronické adresy ID datové schránky: 48ia97h
5/ Případné platby můžete poukázat Vzhledem k tomu, že hl. m. Praha má příjmové účty podle různých druhů příjmů a dochází podle nich i k párování plateb, nelze jeden z nich určit obecně do smluv, ale je zapotřebí se vždy domluvit s konkrétním odborem, který smlouvu uzavírá, nebo s odborem účetnictví.
6/ IČO 00064581
7/ DIČ CZ00064581
8.1/ Seznamy hlavních dokumentů
8.2/ Rozpočet v tomto a předchozím kalendářním roce

Návrh rozpočtu a závěrečného účtu HMP se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje po dobu nejméně 15 dní přede dnem projednávání na zasedání Zastupitelstva HMP.

Schválený rozpočet a závěrečný účet HMP se zveřejňuje neprodleně po zasedání Zastupitelstva HMP.

Návrh rozpočtu HMP je zveřejněn ve formátu Adobe PDF a současně identický v tzv. rozklikávací podobě.

Schválený rozpočet HMP je zveřejněn ve formátu Adobe PDF a současně identický ve formátu MS Word a MS Excel.

9/ Žádosti o informace

Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách na formuláři, který je k dispozici v:

10/ Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

11/ Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat na adrese:

Hlavní podatelna Magistrátu hl. m. Prahy Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

tel.:
236 002 040
236 003 234

fax:
236 007 102

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do podatelny nebo zasláním poštou uvedenou adresu. K podání opravných prostředků lze rovněž využít elektronickou podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí  Magistrátu hl. m. Prahy. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Vyřizování stížností, připomínek, podnětů a petic občanů
12/ Formuláře  Některé formuláře k jednotlivým agendám najdete přímo v podrobných popisech životních situací.
13/ Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Popisy životních situací, seřazených podle oblasti působnosti lze nalézt na internetových stránkách města v sekci Jak si zařídit
14/ Nejdůležitější předpisy

Interní předpisy

Ředitelé odborů Magistrátu hl. m. Prahy jsou povinni zabezpečovat, aby v odborech Magistrátu hl. m. Prahy jimi řízených byla vedena úplná a přehledná dokumentace právních předpisů, směrnic a usnesení vztahujících se k činnosti příslušných odborů; odbor legislativní a právní Magistrátu hl. m. Prahy vede centrální dokumentaci právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy a vnitřních předpisů vydávaných Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy, usnesení vlády ČR, smluv, resp. dohod uzavřených hlavním městem Prahou, zřizovacích a zakládacích listin organizací, jejichž zřizovatelem a zakladatelem je hlavní město Praha, společenských smluv, zakladatelských listin a stanov obchodních společností, jejichž společníkem je hlavní město Praha, a evidenčních listů veřejných zakázek; odbor volených orgánů Magistrátu hl. m. Prahy vede dokumentaci usnesení a materiálů Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy.

 

Další související zákony:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 200/1990 Sb.,  o přestupcích
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci  rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů    (zákon o ochraně ovzduší)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

 

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.
15/ Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16/ Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
17/ Seznam organizací viz. bod 3
18/ Licence, Vzory licenčních smluv
19/ Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace
20/ Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Seznam oznámení o poskytnutých informacích podle §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
21/ Zprávy o vyhodnocení kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hlavního města Prahy provedených odbory Magistrátu hlavního města Prahy

Přehled kontrol vykonaných odbory MHMP

Zprávu o výsledcích kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP za rok 2014 vzala Rada HMP na vědomí:

22/ Daňová informační schránka

Magistrát hl. m. Prahy zřídil daňovou informační schránku pro účely poplatku za komunální odpad. Více informací naleznete zde.