I. Materiálové náklady:


1. Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji (např. typ OCÉ 3045)   

Název  A4     A3
jednostranné kopie   2 Kč 2 Kč
oboustranné kopie    3 Kč 4 Kč
elektronická kopie (scan) 1 Kč 1 Kč

 

2. Výtisk z tiskárny počítače
jedna stránka  - 3 Kč 


3. Technický nosič dat
(např. CD, DVD) - 24 Kč

 

II. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:   

za každou celou 1 hodinu vyhledávání - 250 Kč

 

III. Náklady na odeslání informace žadateli:  

podle platného ceníku poskytovatele poštovních služeb

 

IV. Určující podmínky:

1. Úhrada nákladů za balné se nevyžaduje.

2. Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledávání informace celkově kratším než 1 hodinu, úhrada nákladů podle bodu II. se nevyžaduje.

3. Pokud celkové náklady na poskytnutí informace po uplatnění osvobození podle bodu 1) a 2) jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti nepřesáhnou částku 100,- Kč, poskytuje se informace bezplatně.

4. Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v tomto sazebníku.

5. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením úhrady nákladů podle tohoto sazebníku.

6. Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 Sazebníku, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ceny uvedené v tomto sazebníku se rovněž nevztahují na kopírování přinesených písemností, neboť tuto službu Magistrát hlavního města Prahy nevykonává.