Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („InfZ“) a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů se stanovuje za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli tento sazebník, na jehož základě bude požadována úhrada za poskytování informací:

  • Informace poskytnutá ústně bez vyhledávání podkladů: ZDARMA
  • Informace poskytnutá na základě zveřejnění: ZDARMA
  • Informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy: ZDARMA

1. Sazba za pořízení jednostranné kopie nebo tisku:

A4 jednostranně 2,00 Kč/ks
A4 oboustranně 3,00 Kč/ks
A3 jednostranně 2,00 Kč/ks
A3 oboustranně 4,00 Kč/ks


Výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než A4 nebo A3 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A3.

   Sazba za pořízení kopie do elektronické podoby:

A4 jednostranně 1,00 Kč/ks
A4 oboustranně 1,00 Kč/ks
A3 jednostranně 1,00 Kč/ks
A3 oboustranně 1,00 Kč/ks


Výše úhrady za pořízení kopie – skenu dokumentu v sobě nezahrnuje činnost zaměstnance hlavního města Prahy zařazeného do Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „zaměstnanec“), která je spojena s anonymizací dokumentu. Tato činnost je stanovena v časovém poměru k průměrné hodinové sazbě platu zaměstnance podle bodu 4.

2. Sazba za technické nosiče dat

(pokud tuto formu žadatel vyžaduje):         

1 ks CD 6 Kč
1 ks DVD (4,7 GB) 8 Kč


V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

3. Sazba za odeslání informace žadateli:

Poštovné se předepisuje podle skutečných nákladů podle aktuálních tarifů České pošty, s.p.

Informace se poštou odesílá doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s návratkou, je-li nutný doklad o doručení.

4. Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí:

Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém vyhledání činí 250 Kč za každou celou jednu hodinu práce jednoho zaměstnance. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informace více zaměstnanci je úhrada dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informace jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), jsou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

5. Osvobození od úhrady nákladů:

Úhrada nákladů za balné se nevyžaduje (s výjimkou zasílání informace prostřednictvím technického nosiče, pokud tuto formu žadatel vyžaduje).

Nepřesáhnou-li náklady na poskytnutí informace jednomu žadateli na základě jedné jeho žádosti 100 Kč, poskytuje se informace bezplatně.

Úhrada za poskytnutí informace se požaduje v případě, že jde o zveřejněnou informaci a tato informace je vyhledána a zpracována za účelem přímého poskytnutí, pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace (§ 6 odst. 2 InfZ).

Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se nepovažuje vyhledání informace celkově kratší než 1 hodina.

6. Forma úhrady:

  • bezhotovostně – na účet č. 19-5157998/6000, vedený u PPF banka a.s., Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 01 Praha 1, s uvedeném variabilního symbolu 7199000003 a konstantního symbolu 558
  • hotově v pokladně Magistrátu hlavního města Prahy, budova Škodův palác, Jungmannova č. 35/29, Praha 1

7. Určující podmínky:

Ceny uvedené v tomto sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky podle položky 3 Sazebníku, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ceny uvedené v tomto sazebníku se rovněž nevztahují na kopírování přinesených písemností, neboť tuto službu Magistrát hlavního města Prahy nevykonává.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady částku nezaplatí, jeho žádost bude odložena (ve smyslu § 17 odst. 5 InfZ).

Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů schválila Rada hlavního města Prahy dne 11. 4. 2022 a nabývá účinnosti dne 20. 4. 2022, kdy bude vyvěšen na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy.