Oznámení porušení práva Unie – ochrana oznamovatele

Přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“) vytvořilo tlak na členské státy přijmout příslušnou legislativu nebo svá existující opatření revidovat tak, aby byla v souladu s jednotným evropským rámcem. Hlavní město Praha se řadí mezi povinné subjekty, na které dopadá povinnost naplňovat požadavky výše uvedené Směrnice.


Směrnice upravuje postup při tzn. whistleblowingu. Whistleblowingem se označuje proces odhalení nekalého jednání v určité organizaci prostřednictvím poskytnutí informace osobám nebo institucím, jež mohou oznamovanou skutečnost prošetřit a případně zakročit. V rámci každé instituce jsou jmenovány příslušné osoby, které se jednotlivým oznámením věnují, přičemž při prošetřování je věnován důraz na absolutní ochranu identity oznamovatele.


Whistleblowing je tedy nástrojem k omezování kriminality a řady dalších nezákonných či nekalých jednání včetně porušování pracovněprávních předpisů.


Whistleblowerem se rozumí fyzická osoba, která upozorní na protiprávní jednání, které má znaky trestného činu či přestupku a zároveň na jakékoliv porušení předpisů v zákonem vymezených a o kterých se dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností. Slovo whistleblower vzniklo ze slovního spojení „blow the whistle“, což znamená zapískat na píšťalku, přeneseně na něco upozornit. Nejpoužívanější český ekvivalent je označení oznamovatel.

Co je myšleno nekalým jednáním?

Oznamovatelé mohou prostřednictvím svých oznámení upozornit na nekalé jednání zahrnuje korupci, trestné činy, porušení zákonných povinností, justiční omyly, ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, dále zneužití pravomocí, neoprávněné použití veřejných prostředků, veřejného majetku, špatné hospodaření, střety zájmů a veškeré činnosti, které mají sloužit k zakrytí výše uvedených typů jednání.

 

Protiprávním jednáním se rozumí jednání se znaky trestného činu nebo přestupku nebo které porušuje vybrané předpisy regulované právem EU v oblasti:    

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností.

Jak by mělo oznámení vypadat?

Oznámení musí být dostatečně srozumitelné a je-li to možné musí obsahovat následující:

a) Podrobný popis oznamovaného protiprávního jednání.
b) Datum, místo a případně čas protiprávního jednání,
c) Jméno a pracovní pozice osob zapojených do protiprávního jednání, případně další informace, které mohou sloužit k pozdější identifikaci těchto osob,
d) Jakékoliv další informace či podklady

Jak oznámení podat?

Oznamovatelé se mohou s důvěrou obrátit na příslušné osoby jmenované z řad zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy. Pro podání oznámení lze využít různé komunikační kanály:

 

Elektronicky:

Elektronicky na emailovou schránku: whistleblowing@praha.eu.

 

Osobně či telefonicky:

Osobně či telefonicky příslušným osobám: Mgr. Eva Amlerová, Tel.: +420 236 002 178, +420 778 963 585, Mgr. Roman Borovička, tel.: +420 236 003 387, +420 778 973 957. Osobní setkání je možné s příslušnými osobami telefonicky domluvit. Telefonicky je možné příslušné osoby kontaktovat každý pracovní den v časovém rozmezí 9:00-14:30 hodin. Mimo vyhrazený čas je možné rovněž zaslat příslušné osobě textovou zprávu SMS a domluvit se na telefonickém hovoru, přičemž je příslušná osoba oprávněna reagovat až následující pracovní den po obdržení textové zprávy SMS.

 

Poštou:

Poštou na adresu: „Pouze k rukám příslušné osoby, NEOTVÍRAT“, Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor právní podpory, Oddělení kontrolně – metodické, Jungmannova 36/31, 11000 Praha 1

 

Jiné varianty:

 • písemně - v listinné podobě s doručením osobně na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy
 • prostřednictvím aplikace ONLINE OZNÁMENÍ na této stránce

Jaký je další postup?

Oznamovateli bude do 7 dnů zasláno potvrzení o přijetí oznámení a zároveň bude poučen o lhůtě pro posouzení oznámení. V potvrzení o přijetí oznámení zároveň poučí oznamovatele o ochraně jeho totožnosti, ochraně důvěrnosti obsahu podání a následném způsobu posuzování jeho oznámení. Oznámení budou posuzována příslušnými osobami objektivně, důvěrně, nestranně a důkladně. Při prošetřování oznámení je kladen důraz na ochranu identity oznamovatele. Následovat bude důkladné prošetření veškerých uváděných skutečností. V případě, kdy příslušné osoby vyhodnotí oznámení jako neúplné, osloví oznamovatele s žádostí i doplnění informací potřebných pro řádné prošetření. Pokud bude oznámení vyhodnoceno jako důvodné, budou na základě tohoto oznámení bude zahájen proces přijetí nápravných opatření, jehož cílem bude odstranění protiprávního stavu, na který oznamovatel upozornil.

 

Oznámení musí být prošetřeno do 3 měsíců od potvrzení o přijetí oznámení, přičemž oznamovateli bude doručeno vyrozumění o provedených opatřeních.

Ochrana oznamovatele

V souvislosti s podáním oznámení je vyloučeno, aby byl oznamovatel, jakkoliv postihován. Oznamovatel je tak pod ochranou před odvetnými opatřeními, kterými se rozumí jakékoli jednání (vč. opomenutí) v souvislosti s prací nebo jinou relevantní činností vyvolané oznámením, které je přímo či nepřímo učiněno proti oznamovateli a dalším chráněným osobám a které je způsobilé způsobit jim újmu, zejména:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 • uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • diskriminace,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 • služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 • ostrakizace,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna rozvržení pracovní nebo služební doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo zásah do práva na ochranu osobnosti