S profesí úředníka si lze představit jako hlavní atribut papír a razítko. Prostřednictvím společensky odpovědných počinů zaměstnanců MHMP lze úředníka vnímat jako člověka, kterému není lhostejný stav společnosti a prostředí kolem nás.

Akce a aktivity dobrovolníků z řad zaměstnanců Magistrátu hlavního města PrahyPrávě proto ředitelka Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje cenu společensky odpovědného počinu zaměstnance MHMP i skupiny zaměstnanců MHMP. Nominovat a ocenit lze takový počin, který zaměstnanec nebo skupina zaměstnanců vykonal/a v rámci společenské odpovědnosti nad rámec svých pracovních povinností.

Mezi zaměstnanci MHMP jsou lidé, kteří opakovaně darují krev či kostní dřeň, účastní se dobrovolnických akcí pro děti z dětských domovů, pacienty v nemocničních zařízeních, dále někteří ve volném čase pracují se seniory a handicapovanými spoluobčany, aktivně se zapojují do úklidu prostranství na území hl. m. Prahy, vlastnoručně vyrábějí hračky a oblečení pro předčasně narozené děti, adoptují děti na dálku, adoptují ohrožená zvířata z pražské zoo atd. „Na takové zaměstnance jsem náležitě hrdá, že je ve svém týmu mám,“ dodává ředitelka MHMP Martina Děvěrová.

Zaměstnanci MHMP se opakovaně zapojují do soutěže Do práce na kole, která má cíl motivovat zaměstnance k aktivnímu způsobu dopravy do práce. Tímto druhem dopravy se rozumí nejen jízda na kole nebo koloběžce, ale i běh a chůze. Zaměstnanci jsou tak pomocí týmové soutěže hravou formou vedeni k zodpovědnosti vůči prostředí, ve kterém se pohybují,
i vůči svému zdraví.

Akce a aktivity dobrovolníků z řad zaměstnanců Magistrátu hlavního města PrahyZaměstnanci odboru ochrany prostředí MHMP se také snaží v běžném pracovním provozu chovat zodpovědně a šetrně k životnímu prostředí. Inspirováni projektem spolku Ekodomov a v souvislosti se spoluprací s touto organizací rozšířili třídění odpadů na pracovišti mimo třídění základních komodit také o separaci bioodpadu, vysloužilých baterií a elektrozařízení.

Hlavní město Praha se v roce 2017 zapojilo do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě. V prostředí MHMP je dobrovolnictví podporováno, proto byla vytvořena koordinovaná skupina dobrovolníků z řad zaměstnanců MHMP, kterým je umožněno zapojení do připravovaných a realizovaných dobrovolnických akcí a počinů MHMP.