„Cítíme proto jako svou povinnost upozorňovat na fakt, že v demokratických poměrech je činnost bezpečnostních a záchranných složek nedílnou součástí občanských jistot. Udílení záštit nám umožňuje vybírat příklady, které jsou na tomto poli vzorem profesionálního služebního přístupu, mají jednoznačně praktický přínos v podobě nově prezentovaných poznatků a informací nebo pozitivní dopad na sociální i společenské jednání občanů,“ říká radní pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality Libor Hadrava.

Podpora akce S kočárkem PrahouPodpora akce S kočárkem Prahou

Cílem akce je upozornit na to, že cestovat po městě s kočárkem není vždy snadné. Formou zábavného programu se představují široké veřejnosti přetrvávající obtíže především maminek s dětmi, které při cestování městem kromě bariér prostorových často překonávají i bariéry mezilidské. I proto má tato akce naši podporu.

 

 

Nenechte si ubližovat

Problematika násilí na ženách je jedním z největších rizik občanské společnosti. Její řešení lze považovat za jeden z primárních cílů společenské odpovědnosti. V tomto případě jsme proto podpořili projekt seznamující nejenom s daným tématem a přinášející informace o různých formách tohoto zhoubného sociálního projevu, ale především o možnostech pomoci jeho obětem.

Podpora aktivity Bezpečné cesty do škol

Spolupráce na projektu je od počátku v roce 2003, finanční podpora projektu probíhá různými způsoby již od roku 2008. Celý projekt má několik dílčích cílů. Děti ve spolupráci s rodiči a učiteli identifikují nebezpečná místa na jejich cestě do školy. Výstupem je školní mapa problematických lokalit, které následně řeší dopravní projektant v rámci studie a navrhuje jejich úpravy. Dalším cílem je motivovat děti, aby se do školy dopravovaly jinak, než autem s rodiči. Za tímto účelem se konají pěší dny, sestavují se školní plány mobility nebo se hledají možnosti pro uložení kol či koloběžek na pozemku školy. Na konci projektu probíhá slavnostní předání dopravní studie zástupcům příslušné MČ a MHMP k dalšímu postupu. Projekt je koordinován o. s. Pražské matky.

Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku

Bezpečnostní průprava dětí předškolního věkuHlavní město Praha již několikrát podpořilo projekt „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“. Jedná se o vzdělávací a výchovný projekt zaměřený převážně na děti předškolního věku v mateřských školách, na jejich rodiče i prarodiče. Projekt se zabývá prevencí proti úrazům doma i venku, proti nebezpečným osobám, šikaně, ale i prevencí proti přírodním živlům jakými jsou oheň a voda. Jeho prostřednictvím se děti učí i základy první pomoci. Výukový program je rozdělen do tří tematických částí (záchranáři a záchranářský vůz, policie a hasiči), ve kterých se děti hravou formou prakticky seznamují s ukázkovými situacemi, které je mohou ohrozit. Projekt probíhá v mateřských školách na celém území hlavního města Prahy. Projekt si dává za úkol seznámit rodiče s největšími riziky pro dítě, motivovat je k prevenci bezpečnosti v jejich bezprostřední blízkosti. Volba tematických okruhů, jimž se program věnuje, vychází z odborných studií a statistických údajů záchranné služby hlavního města Prahy s akcentem na nejčastější výskyt úrazů. Preventivní programy byly realizovány v mateřských školách, zařízeních určených pro péči o dítě a zařízeních pro volnočasové aktivity.

Nejezdi jak netopejr!

Nejezdi jak netopejr!Téma bezpečnosti silně vystupuje i v osvětové aktivitě zacílené na cyklisty, běžce a in-line bruslaře. Tito zpravidla rekreační sportovci se pohybují nejen po chráněných komunikacích, ale nezřídka zabrousí i do dopravního provozu, kde rozdíl mezi „být – nebýt viděn“ může být otázkou života a smrti. Přestože je povinnost vybavit se reflexními prvky ukotvena v našich právních předpisech, realita za ideálem značně pokulhává, pozitivní formou v rámci funkční spolupráce s Městskou policií HMP a Policií ČR se proto tuto praxi snažíme změnit k lepšímu.

 

 

Podpora aktivity Bezpečně na škole

Jedná se o projekt určený především pro střední školy (děti ve věku 15-16 let). Cílem je teoretická i praktická výuka jízdy na kole pro skupinu dětí během jedné vyučovací hodiny na různých stanovištích. Děti si postupně vyzkouší základní znalosti jízdy v provozu, naučí se plánovat si cestu mezi dvěma body a především si vyzkouší jízdu zručnosti na překážkové dráze, která autenticky simuluje městský provoz.

Pražské bezpečnostní fórum 2015

Pražské bezpečnostní fórum 2015Odpovědnost za dobré zvládnutí krizové situace ohrožující společnost a její občany tkví v připravenosti a koordinaci všech bezpečnostních orgánů, složek, jejich příslušníků a odborníků. Pražské bezpečnostní fórum 2015 navázalo na cvičení Blackout 2014, parlamentní konferenci Bezpečnost budoucnosti, ale v neposlední řadě také na Bezpečnostní strategii České republiky přijatou vládou ČR, jejím cílem je diskutovat o aktuálních otázkách bezpečnosti v Praze včetně navrhovaných řešení v prezentovaných oblastech.

European Festival of Aviation

Z hlediska své tradice není akce jen úspěšnou a hojně navštěvovanou přehlídkou leteckých technologií. Výtěžek ze vstupného byl převeden do nově zřízeného Vojenského fondu solidarity. Jeho cílem je pomáhat vojákům z povolání, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tísni, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů nebo dopadem životních katastrof, a to v situacích, které jsou jen obtížně a efektivně řešitelné standardními prostředky a postupy.

Den Integrovaného záchranného systémuDen Integrovaného záchranného systému

Akce představuje vozidla, techniku a vybavení všech složek Integrovaného záchranného systému, Armády ČR a činnost i nasazení záchranářů ve statických i dynamických ukázkách. Umožňuje však i rozsáhlou prezentaci spolků zaměřených na kurzy první pomoci, nabídku vybavení pro krizové situace, sebeobranu či požární prevenci.

 

 

Bezpečnostní a krizový management v reálném prostředí

Mezinárodní konference byla organizována u příležitosti oslavy vzniku samostatného Československého státu. Záštitu nad ní současně převzal také prezident ČR Miloš Zeman a velvyslanec SR v ČR Peter Weiss. Záměrem konference bylo setkání odborníků, akademické a odborné veřejnosti s mezinárodní účastí, kteří se zabývali širokým spektrem témat z oblastí současného bezpečnostního a krizového managementu, terorismu, korupce nebo IT bezpečnosti.

Mezinárodní konference bezpečnostního managementu KBM 2017

Základní vizí konference s již třináctiletou tradicí je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Představuje nejnovější postupy, technologie a řešení aktuální problematiky v oboru za účasti nejlepších odborníků z oblasti bezpečnosti a komplexního facility managementu. Nabízí rovněž množství příležitosti k setkání s dalšími účastníky a inspiraci pro nové myšlenky, které ve výrazném předstihu sledují prevenci bezpečnosti.

Kyberpsycho a KyberFEST: řešení kyberkriminality a elektronického násilí

Odborná konference věnované problematice bezpečnějšího internetu probíhá pravidelně za podpory hlavního města Prahy i Ministerstva vnitra České republiky. Zaměřena je na řešení kyberkriminality a elektronického násilí zejména pak u dětí a mládeže či seniorů. Příkladná společenská odpovědnost za úspěch tohoto procesu zde sdružuje množství pedagogických pracovníků školní metodiky prevence, koordinátory i asistenty prevence kriminality, pracovníky Policie ČR a Městské policie, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační službu ČR, ale i dobrovolně pomáhající profesionály.

IRON FIREMANIRON FIREMAN

Nejtěžší hasičská soutěž na světě klade na své účastníky mimořádné fyzické i psychické nároky. Nejde v ní však jen o vítězství těch, kteří prokážou největší odvahu, zkušenosti, hbitost či výdrž. Ryze profesionální formou předkládá důkaz o připravenosti jednotek a jejich příslušníků hasičských sborů, s nimiž současně seznamuje i širokou veřejnost.

 

 

Tuta Via Vitae

Celostátní akce Tuta Via Vitae, aneb bezpečná cesta životem pro občana EU, vzdělává a prověřuje děti, mládež a jejich prostřednictvím i dospělé, za pomoci Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, Ministerstva zdravotnictví a dalších odborníků a institucí. Formou soutěže pokrývá oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, bezpečnostní i zdravotní problematiku, právní gramotnosti či řadu dalších společenských i ekonomických oblastí.  

Výstava Válečný plakátVýstava Válečný plakát

Válečný plakát je považován za médium s velkou minulostí. Během obou světových válek se stal mocným nástrojem, který dokázal výrazně ovlivnit náladu ve společnosti. Z tohoto hlediska představovala akce trvale platný apel motivující současníka k vědomé orientaci o politických či společenských poměrech pod vlivem nejrůznějších vlivů a dějinných událostí. Stejnojmenná výstava měla navíc jednu z nejzajímavějších a nejbohatších historií svého druhu.

Výročí intervence vojsk Varšavské smlouvy 1968 a výročí násilného potlačení vzdoru národa 21. 8. 1969

Den Integrovaného záchranného systémuOperace Dunaj (Okupace Československa armádami pěti států Varšavské smlouvy) začala ve 23 hodin 20. srpna 1968. Šlo o největší akci v dějinách této vojenskopolitické aliance, podniknutou nikoli proti nepříteli, nýbrž proti vlastnímu spojenci. Invazní vojska čítala 6 300 tanků, 2 000 děl, 550 bojových a 250 dopravních letadel. Souhrnné stavy okupačních vojsk odhadují historici na více než půl milionu osob. Smysl uctění tohoto smutného výročí tkví ve snaze trvale apelovat na nebezpečí patologických ideologií v každé době a kdekoli na světě, jako odkaz tehdejších událostí pro naši lepší budoucnost.

 

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů, který se slaví celosvětově, je od listopadu 2001 připomínán i v České republice. Jeho součástí je i akce přispívající na zachování vzpomínek válečných veteránů pro sbírku Paměť národa. Ta představuje největší veřejnosti přístupnou on-line sbírka více než 3 000 autentických svědectví pamětníků 20. století. Své příběhy v ní vyprávějí lidé, jichž se dotkla válka i komunistický režim. V ČR žije asi 700 bývalých vojáků z období druhé světové války a na 20 000 novodobých válečných veteránů. Většina jejich jedinečných osudů zůstává dosud skryta.