Společensky odpovědná Praha – environmentální a územně-rozvojová

HMP s podporou radní pro oblast infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí Jany Plamínkové realizuje a administruje obecně prospěšné projekty na zlepšení životního prostředí v Praze a zkvalitnění života obyvatel Prahy a jejích návštěvníků. Důležitou součástí obecně prospěšných aktivit je kromě optimalizace odpadového hospodářství rovněž management a rozvíjení veřejné zeleně a péče o přírodu a krajinu. Tomu jdou ruku v ruce společensky odpovědné počiny podporované náměstkyní primátorky hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petrou Kolínskou. Rozvoj životního prostředí a území hlavního města je prováděn společně společensky odpovědně.

Revitalizace sídlišťRevitalizace sídlišť

Sídliště, kde bydlí skoro 40 % obyvatel Prahy, spojují obdobné problémy – zanedbaná zeleň, nedostatek občanského vybavení a tlak na další zástavbu. Revitalizaci sídlišť jsme zahájili pilotně ve vnitrobloku Vybíralova na Černém Mostě, kde žije téměř 5 000 obyvatel. Naplánováno je 400 nových stromů, lepší hospodaření s dešťovou vodou nebo kratší cesty na MHD. Díky aktivnímu zapojení místních se povedlo vyřešit i ožehavé téma parkování. První části projektu budou realizovány již v roce 2018.

Aktivní hlas veřejnosti při plánování města je důležitý

Aktivní hlas veřejnosti při plánování města je důležitýÚčast veřejnosti při přípravě velkých i menších projektů zlepšuje jejich kvalitu, šetří čas i peníze. Participace také zvyšuje transparentnost a odpovědnost při plánování města, zlepšuje vztahy v komunitě a odbourává nedůvěru. Participaci uplatňujeme u všech důležitých urbanistických projektů města. Podmínkou úspěšné participace je včasná a srozumitelná informovanost. Proto jsme pro veřejnost otevřeli Centrum architektury a městského plánování (CAMP), kde jsou k dispozici aktuální informace o všech důležitých projektech obecních i soukromých. CAMP nabízí prostor k diskusím, přednáškám a vzdělávacím programům. Všechny důležité informace o změnách územního plánu zveřejňujeme na webových stránkách www.zmenaplanu.cz.

Dvě procenta na umění

Umění do ulic Prahy patří – inspiruje nás k zamyšlení a může povzbudit. Dělá město či čtvrť atraktivnější. Trápí nás nedostatek kvalitního umění v ulicích města a nahodilost dosavadních uměleckých počinů ve veřejném prostoru. Inspirovali jsme se proto v zahraničí, kde podpora umění ve veřejném prostoru funguje dlouhá léta. Na nová umělecká díla v ulicích jsme vyčlenili dvě procenta z investičního rozpočtu města. Připravujeme pravidla, podle kterých se budou vybírat místa i autoři výtvarných děl. Autoři budou vybíráni v transparentních soutěžích odbornou porotou. Program bude spuštěn v roce 2018.

Čistá mobilita – elektromobilitaČistá mobilita – elektromobilita

HMP se zapojuje do  podpory udržitelné mobility, kterou provádí formou poradenství a poskytováním účelových finančních dotací např. na nákup elektromobilů v příspěvkových organizacích. V uplynulých letech byla finančně podporována obměna vozového parku svozové společnosti Pražské služby, a.s., v rámci podpory „de minimis“ za vozy s pohonem na stlačený zemní plyn. Pražské služby, a.s., tak získaly největší flotilu komunálních vozidel na CNG v ČR. V  současné době je připravován finanční transfer na nákup dvou elektromobilů pro Lesy hl. m. Prahy.

Program Čistá energie Praha

V roce 1994 zahájilo HMP realizaci dotačního programu pro obyvatele hl. m. Prahy, v současnosti je vyhlašován jako „Čistá energie Praha“. Jedná se o motivační nástroj města ke zlepšování kvality ovzduší a k podpoře úspor energií v domácnostech. Jeho cílem je motivovat prostřednictvím finanční podpory (dotací) vlastníky či nájemce bytových objektů k přeměně původních topných systémů na ekologicky příznivější formy nebo k využití obnovitelných zdrojů energie.

Kotlíkové dotace Praha

Kotlíkové dotace PrahaV roce 2015 hl. m. Praha podalo žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí financovaného z evropských fondů – Fondu soudržnosti, aby mohlo zprostředkovat dotace fyzickým osobám na obměny neekologických kotlů na pevná paliva v rodinných domech za ekologické zdroje vytápění s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Vyhlášení výzvy a realizace dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, zjednodušeně nazývaného „Kotlíkové dotace Praha“, se ujalo oddělení udržitelné energetiky odboru ochrany prostředí MHMP.

Realizace strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a s využitím několika mezinárodních projektů zpracoval odbor ochrany prostředí MHMP návrh strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Zároveň se tím splnil závazek z přistoupení HMP k iniciativě Mayors Adapt. Strategie obsahuje i některé mitigační prvky a je tedy výrazem společenské odpovědnosti nejen k obyvatelům a návštěvníkům Prahy. Zahrnuje několik desítek opatření především reagující na vlny horka a existenci tzv. městského tepelného ostrova a na nerovnoměrnou distribuci srážek, v důsledku které hrozí jednak sucha, jednak povodně. Dotýká se různých oblastí života včetně energetiky a dopravy a využívá i tzv. měkké nástroje v čele s osvětou a výchovou. Těžiště spočívá v péči o městskou zeleň (tzv. zelenou infrastrukturu) co do kvality i kvantity a také v posilování tzv. modré (vodní) infrastruktury. Jen doplňkovou roli, ovšem ve výjimečných případech nezastupitelnou, hrají technická a stavební opatření (tzv. šedá infrastruktura).

Výstavba nových vodních ploch

Celkem bylo postaveno 41 468 m2 nových vodních ploch (např. rybník Zahrádky, Polifkův rybník, nové rybníky ve Stromovce, vodní plocha Čihadla, vodní plocha Interlov).

Pokračování revitalizace vodních toků a ploch

Pokračování revitalizace vodních toků a plochNadále realizujeme akce, které navracejí přírodní charakter vodním tokům a nádržím v Praze a funkci zlepšování mikroklimatu Prahy. V souvislosti s adaptačními opatřeními na změnu klimatu tímto způsobem Praha oživuje a obnovuje přírodní charakter menších i větších toků a posiluje tak rovněž jejich funkce zadržování vody v krajině a předcházení povodňových škod. Celkem bylorevitalizováno 5 114 metrů původně technicky upravených koryt (např. Rokytka, Hostavický potok, Nebušický potok, Řepský potok, Jinonický potok, Litovicko-Šárecký potok, Brusnice, Roztylský potok) a 144 889 m2 vodních nádrží a rybníků (např. rybník V Rohožníku, retenční nádrž Nebušice, rybník Vincentinum, Nebušický rybník, rybník Dolní na Placinách, Butovický rybník, tři stávající rybníky ve Stromovce).

Rozšiřování ploch veřejné zeleněRozšiřování ploch veřejné zeleně

Celkem bylo zalesněno a ozeleněno 424 100 m2 původně převážně zemědělské půdy (např. les Blatov, les Robotka, les U remízku, lesopark U Čeňku).

Obnova historických sadů

Celkem bylo nově vysázeno 950 ovocných stromů historických odrůd v celkem 15 sadech (např. sad Třešňovka, sad Zlodějka, sady na Červeném vrchu, sad Klíčov, sad Motol, sad Sedlec).

Využití pražských břehů a nábřeží

Pro lepší využití pražských břehů a nábřeží pokračuje intenzivní projektová a inženýrská příprava na náplavce v Holešovicích a v okolí ledáren v Praze Braníku. Jedná se o vybudování pobytových a rekreačních ploch umožňujících výrazné zatraktivnění trávení volného času včetně volnočasových aktivit obyvatel přilehlých částí v městském prostoru.

Sběr použitého textilu, oděvů a obuvi

HMP prostřednictvím oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP zajišťuje nad rámec svých povinností na všech sběrných dvorech, které jsou v systému HMP, sběr použitého textilu, oděvů a obuvi. Na sběru od roku 2015 spolupracuje s organizací Diakonie Broumov. Vysbíraný materiál je smysluplně využíván především k materiální pomoci sociálně slabým spoluobčanům a dále je z finančních prostředků, které jsou získávány prodejem věcí ve sběrných střediscích, financována ubytovna v Broumově.

Sběr použitých potravinářských olejů a tuků

Koncem roku 2016 uzavřelo HMP smlouvu se společností Viking group, s.r.o, která na všech sběrných dvorech zajišťuje sběr použitých potravinářských olejů a tuků. Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných plastových obalech. Sebraný olej a tuk je po vytřídění a vyčištění využíván jako druhotná surovina v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel zvláště tam, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie.

Sběr víček od nápojůSběr víček od nápojů

HMP realizuje ve spolupráci s Pražskými službami sběr víček od nápojů. Peníze utržené z prodeje víček jsou darovány rodinám, které je použijí jako příspěvek na uhrazení kompenzačních a zdravotních pomůcek či rehabilitace pro nemocné děti. Sběr víček probíhá jak ve Škodově paláci, tak v budově na Mariánském náměstí.

 

 

Sběr infekčního odpadu

Z oblasti odpadového hospodářství s přesahem do sociální oblasti lze dále zmínit spolupráci odboru ochrany prostředí MHMP s Městskou policií hlavního města Prahy ohledně sběru infekčního odpadu. Příslušníci Městské policie odevzdávají nalezené použité injekční jehly, stříkačky a infekční materiál na speciální sběrná místa.

Architecture Week Praha 2016

Festival Organické město představuje nejzajímavější architektonické, dopravní a územně-rozvojové projekty z celé České republiky i ze světa. Přispívá k rozvíjení vize a podněcování myšlenek trvale udržitelného rozvoje společnosti, ale rovněž tak k řešení bezpečnostních aspektů života ve velkých metropolích. Ústředním záměrem projektu je představit město jako živoucí, fungující, vyvíjející se organismus, jehož jednotlivé složky na sebe plynule navazují a vytvářejí tak sice umělé, ale přesto přirozené prostředí pro život současného člověka.

Vybudování Re-Use centra na území hl. m. Prahy

Vybudování Re-Use centra je jednou z priorit HMP, která souvisí s cíli a opatřeními stanovenými v Krajském plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy pro snižování produkce odpadů a předcházení jejich vzniku.

Zdravější život a čistší ulice v Praze

Bezprašně zametáme a filtrujeme prachové částice. V ulicích Prahy se pohybuje okolo 30 vysavačů Glutton na elektrický pohon, které mají speciální filtry na zachycování nanočástic.

Toulcův dvůrRealizace Krajské koncepce EVVO

HMP podporuje projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty rozvíjející spolupráci neziskových organizací, veřejné správy, škol a obyvatel a projekty, které přispívají k rozvoji místní komunity a ochrany životního prostředí na místní úrovni a zapojování veřejnosti do péče o životní prostředí a plánování veřejných prostranství, případně s nimi spolupracuje.

V environmentální oblasti podporujeme projekty a aktivity organizací a spolků realizujících:
Sociální podnikání         Envira o.p.s. – Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
Firemní a osobnídobrovolnictví Hnutí Brontosaurus, Botič o.p.s. – Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, TEREZA - vzdělávací centrum, Středisko ekologické výchovy Lesů HMP
Aktivity pro handicapované

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Středisko ekologické výchovy Lesů HMP

Koordinace Evropského týdne mobility a podpora zapojení nestátních neziskových organizací do aktivit Dne bez aut

Koordinace Evropského týdne mobility a podpora zapojení nestátních neziskových organizací do aktivit Dne bez autEvropský týden mobility je významná a tradiční celoevropská akce na podporu informovanosti veřejnosti o udržitelné dopravě ve městech. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o negativních dopadech motorové dopravy a možných alternativách. Hlavní téma akce se každý rok mírně obměňuje. Akce je realizována s podporou Evropské komise. Hl. m. Praha se do této akce zapojuje již od počátku. V rámci akce podporuje i účast místních neziskových organizací, organizací města a dalších významných subjektů zabývajících se udržitelnou mobilitou.

Čistou stopou Prahou

Čistou stopou PrahouProjekt Čistou Stopou Prahou byl spuštěn na začátku roku 2016. Od té doby má za cíl atraktivní a srozumitelnou formou komunikovat na veřejnost problematiku dopravy ve městě. Snahou projektu je motivovat širokou veřejnost, aby přemýšleli nad způsobem, jakým se denně po městě pohybují, a dokázali racionálně a objektivně zvážit všechny benefity a problémy, které se s ním pojí. Jednou z počínajících kampaní, kterou projekt zastřešuje, je kampaň s pracovním názvem Ohleduplnost. Jejím prostřednictvím sdělujeme Pražanům myšlenku, že každý z nás svým chováním (a to nejen na silnici) může přispět k bezpečnosti a příjemné atmosféře našeho města.

 

EKOLOGIS

Na začátku roku 2017 vznikl projekt Ekologis zaměřený na městskou logistiku, na dopravce a firmy, které disponují nějakým vozovým parkem. Všechny tyto firmy a organizace mají možnost připojit se k projektu, navázat spolupráci s městem a zároveň se zavázat, že budou pracovat na inovaci svého vozového parku směrem k principům udržitelnosti, že budou jezdit šetrně a ohleduplně ke svému okolí a ostatním účastníkům dopravního provozu.

Podpora aktivity Oblečme hada Edu

Program pro školy, který je koordinován na evropské úrovni pod názvem „Traffic Snake Game“ se již několik let realizuje také v České republice. V roce 2016 MHMP oficiálně vyzval školy, aby metodiku programu převzaly a realizovaly za jeho podpory. Hadu Edu oblékají děti barevnými samolepkami, které značí různé druhy dopravy, kterými se žáci ten den dostávali do školy.

Intenzivní komunikace a spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi v environmentální a dopravně-environmentální oblasti

Intenzivní komunikace a spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi v environmentální a dopravně-environmentální oblastiSpolupracujeme s řadou místních neziskových organizací (Pražské matky, Auto*Mat, Bieno, Hnutí Brontosaurus, Sdružení pro čistou Vltavu, Nadace Partnerství, Bajkazyl, NaKole apod.), pořádáme společná setkání, organizujeme společné aktivity a podporujeme jejich činnost. Věříme, že nadšení plynoucí z vnitřní motivace našich partnerů je klíčem k udržitelnosti tématu v obecné rovině i rozvoji občanské společnosti. Z konkrétních příkladů úspěšné spolupráce lze jmenovat portál Chodci Sobě a Cyklisté Sobě, každoroční Cyklozvonění, Do práce na kole a kampaň podporující rozvoj veřejného prostoru Zažít město jinak. Podpořili jsme akce typu Zelené a živé vnitrobloky, Dobrovolníkem pro přírodu, Dobrovolnické budkování, Ukliďme Česko a další.

Naším cílem je město přístupné všem

Ve spolupráci s našimi evropskými partnery a kolegy z českých nestátních neziskových organizací naplňujeme koncepci „Design for all“ – měníme město tak, aby bylo dobře prostupné pro každého bez ohledu na jeho věk, přechodný či trvalý zdravotní handicap nebo jiné zatížení. Významným dokumentem v této oblasti je koncepce odstraňování bariér ve veřejné dopravě v Praze, která je systematicky naplňována s konečným termínem v roce 2025. Uchopení problematiky bezbariér se dotýká samotných principů evropské společnosti 21. století – v tomto případě je to nalezení funkčního kompromisu ve využití sdíleného prostoru, uplatnění zodpovědné svobody jedince a respekt k specifickým potřebám našich znevýhodněných spoluobčanů. 

Grantový program hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy v roce 2017

Rok 2017 je pilotním rokem nového grantového schématu na podporu projektů směřujících k odstraňování bariér ve veřejně přístupných objektech. Cílem grantové výzvy bylo zejména podpořit vlastní aktivitu majitelů a provozovatelů veřejně přístupných budov, nastavení podmínek grantu proběhlo v úzké spolupráci se zástupci organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením.

Mapa přístupnosti

Mapa přístupnostiMapa přístupnosti je aplikace, která přináší veřejnosti informace o přístupnosti budov a veřejných prostranství z hlediska osob s omezenou schopností pohybu. V současné době mapa obsahuje více než 1 000 objektů a jejich počet neustále narůstá. Mapa je veřejnosti přístupná na adrese www.mapapristupnosti.cz a je optimalizovaná i pro tablety a mobilní telefony. Od června 2017 je k dispozici též v anglické jazykové mutaci. Navazujícím projektem je vytvoření doporučených historických, bezbariérově prostupných, turistických tras a mapování parkovacích stání vyhrazených pro vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením. Podrobné a spolehlivé informace o přístupnosti veřejného prostoru v hlavním městě Praze významně přispívají k zapojování znevýhodněné skupiny osob s omezenou schopností pohybu a orientace do běžného občanského života a umožňují jim vést svůj osobní život samostatně a nezávisle.

Nakupování pro všechny

Až pětina našich cest vede za nákupy. Aby prostředí, kam směřujeme, bylo bezpečné, vydali jsme v červnu 2017 ve spolupráci s organizací NaKole příručku Nakupování pro všechny. Materiál je určen zejména majitelům a provozovatelům nákupních center a obchodních řetězců a věnuje se potřebám skupin zákazníků se specifickými požadavky na organizaci prostoru – seniorům, rodičům s dětskými kočárky, osobám se zdravotním postižením a zákazníkům přijíždějícím na jízdním kole. Brožura, kterou je možno získat zdarma, je provázena nabídkou cílených vzdělávacích seminářů k tomuto tématu.

Společensky odpovědná Praha – environmentální a územně-rozvojová