Otázka rozvoje a podpory společenské odpovědnosti v oblasti kultury je hlavním městem Prahou dlouhodobě sledována. Nutnost jejího posilování se odráží jednak v podpoře a záštitách radního pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch Jana Wolfa, dále v základních materiálech odboru kultury a cestovního ruchu MHMP a neméně v konkrétních projektech podpořených v rámci dotačního systému HMP. Naším cílem je zajistit plnou transparentnost finančních toků městských prostředků, a to především stanovením a dodržováním přesných pravidel spolu se zapojením odborné veřejnosti do rozhodovacího procesu. Výzkum veřejného mínění v oblasti kulturních zájmů a potřeb hl. m. Prahy z roku 2015 mimo jiné ověřoval možnosti kulturního vyžití jednotlivých věkových a sociálních skupin populace, zkoumal bariéry účasti na kulturním životě, problémy mobility, možnost oživování veřejného prostoru či informovanost veřejnosti o podobě pražské kultury. Závěry studie pomohly při stanovení trendů a priorit pro následující období. Snažíme se rozšířit informovanost veřejnosti o šíři podpory celého spektra umělecké tvorby a kultury v rámci nového dotačního systému HMP, hledáme nové formy podpory kulturních aktivit, posilujeme nabídku kulturního vyžití dětí a mládeže, podporujeme počiny, jež pomáhají integraci menšin a zapojují je do aktivního kulturního dění.

Společensky odpovědná Praha – kulturní

Pořádání mezinárodní konference k oblasti integrace cizinců

Konference je zaměřena na výměnu příkladů dobré praxe mezi dalšími evropskými městy. Dle Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců je plánováno pravidelné opakování této akce.

Setkání národnostních menšin

Jedná se o společnou akci HMP, národnostních menšin a Domu národnostních menšin, o.p.s. V roce 2017 se uskutečnil již 17. ročník. Původně organizačně zajišťoval přímo MHMP, ale v posledních 5 letech je garantem akce Dům národnostních menšin, o.p.s. a HMP partnerem v rámci organizačního zajištění (včetně programové části). V rámci akce je vždy realizována konference k tématu národnostních menšin a dále kulturně-společenský večer, kde je prezentována kultura jednotlivých národností (hudba a taneční soubory apod.) a současně je zde prostor pro vzájemné neformální setkání a dialog mezi delegáty konference a dalšími hosty.

Podporujeme společensky odpovědné projekty v oblasti kultury:

Bohnická divadelní společnost – sociální divadlo Jádrem projektu zůstává tzv. sociální divadlo – práce unikátního souboru Bohnická divadelní společnost (25 let existence), otevřené formace profesionálních divadelníků a psychiatrických pacientů - herců.
Celoroční provoz Centra queer paměti Společnost je provozovatelem víceúčelového prostoru sloužícího jako zázemí pro její paměťovou a historickou práci v oblasti LGBT.
Ceny Paměti národa Ceny jsou každoročně předávány válečným veteránům, politickým vězňům, odbojářům, přeživším holocaustu, perzekuovaným spisovatelům či představitelům undergroundu, skautům, příslušníkům církví a dalším.
Den architektury Veřejnost bude mít možnost nahlédnout na své okolí pod vedením architektů, historiků a odborníků, kteří jim prozradí zajímavosti z jejich čtvrtě, bydliště i širšího okolí. Lidé opět vyjdou do ulic, aby objevovali kvalitní architekturu.
Fiesta 2017 Koncept komplexního oživení dosud nehostinného městského prostoru na břehu Vltavy v Karlíně, realizace sociálně-kulturního letního programu pro veřejnost.
Fresh senior klub Podporuje široké spektrum oblastí života seniorů a nabízí tím občanům Prahy možnost důstojného prožívání postroduktivního věku.
Interkulturní festival RefuFest Festival se snaží integrovat migranty do české společnosti, prostřednictvím uměleckých vystoupení a představení kultury migrantů chce ukázat, že Praha je kosmopolitním otevřeným městem.
Jeden svět Jeden svět je největší festival dokumentárních filmů o lidských právech na světě. Festivalový program každoročně odráží aktuální společenský vývoj a svým návštěvníkům nabízí hlubší vhled do aktuálních problémů v ČR i ve světě.
Kašpárkohraní Rodinný festival nabízí přehlídku profesionálních hudebních umělců a divadelních souborů, dílny s výtvarným, divadelním ale i ekologickým zaměřením.
Koncert ke Dni hospiců Hlavním přínosem koncertu je šířit pomocí kvalitní kulturní akce myšlenku dobrého a důstojného konce života milým a zábavným způsobem, oslovit širokou veřejnost a přiblížit lidem možnosti paliativní péče.
Koncert pro UNICEF Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK každoročně spolupracuje s mezinárodní charitativní organizací UNICEF, kterou podporuje v aktivitách na pomoc oblastem ozbrojených konfliktů.
Loutky v nemocnici Cyklus loutkových představení, která jsou již více než 10 let uváděna na dětských odděleních pražských nemocnic.
MENE TEKEL      Festival proti totalitě, zlu, násilí, pro paměť národa - multižánrový projekt  připomíná novodobé historické zkušenosti  a podporu lidských práv.
Mezi ploty Festival divadla a hudby tradičně probíhá v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Spojuje kulturní zážitky s myšlenkami solidarity a lidské sounáležitosti.
Mezinárodní festival Praha srdce národů Folklorní festival je největší společnou akcí národnostních menšin v ČR, která se koná v Praze již od roku 1999. Akce nese podtitul festival národů, národnostních menšin a etnik.
Mosty mezi generacemi Zajišťuje seniorům z celé Prahy dostupnost kulturních aktivit a společenský kontakt, a to i s mladými lidmi. Náplní jsou výstavy, přednášky, besedy, kursy, výtvarné dílny, činnost pěveckého sboru, ale také organizování vycházek a návštěv galerií, muzeí.
Nad Prahou půlměsíc - festival kultur Blízkého východu Festival je zaměřený na poznávání tradiční i současné blízkovýchodní kultury a rozvíjení kulturních vztahů majoritní společnosti s orientálními umělci žijícími v ČR a v Evropě.
Open Air Arena Betlémské náměstí Otevřená platforma kulturně společenských aktivit především mladé umělecké generace: architektura - výtvarné umění - hudba - divadlo – film pro širokou veřejnost.
Oslavy Mezinárodního dne Romů Oslavy tematicky zaměřeny na soužití a spolupráci Romů a "Neromů".
Prague Pride Festival Prague Pride zvyšuje povědomí široké veřejnosti o životě LGBT osob (leseb, gayů, bisexuálních a transgender osob) a respektu vůči nim.
Proluka - galerie pod vršovickým nebem Ojedinělá open-air galerie umění ve veřejném prostoru, přístupná 24 hodin denně. Cílem projektu je vytvářet místo pro prezentaci specifického umění pro veřejný prostor a veřejnost.
Příběhy bezpráví - Kulturou proti totalitě Kulturní akce, která prostřednictvím výstavy připomene myšlenku a význam Charty 77.
Queer filmový festival Mezipatra Queer filmový festival je kulturní akce známá kvalitní dramaturgií zaměřenou na propojení nejnovější a kanonické tvorby s tématikou sexuálních menšin.
Světový romský festival Khamoro Khamoro (z romštiny: sluníčko) je největším a nejznámějším profesionálním romským festivalem na světě, který v Praze pořádá organizace Slovo již od roku 1999.
TAP 2016 – 2019 Podpora kapely The Tap Tap, souboru složeného z tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu.
Tragédie na Mississippi Projekt reflektuje specifiku neprofesionálního subjektu, který se orientuje na zapojení sexuálních pracovnic do umělecké činnosti.
Tvůrčí Afrika, aneb Všichni jsme Afričani Festival je jediným svého druhu v ČR a východní Evropě zaměřený na současné africké drama a divadlo a jeho vztahy s Evropou. Nabízí alternativu k euroamerické dramaturgii, obohacuje divadelní dění o aktivity „českých Afričanů“ a probíhá od roku 2000.
Učebny Projekt je zaměřen na překlenování propasti mezi laickou veřejností a uměleckým světem, podporuje v mladých lidech kritické myšlení a kreativitu a překlenuje „nedorozumění“ v rámci diskurzu současného umění.
V hlavní roli stáří Obsahem projektu je formulování a předávání odkazu dnešních seniorů současníkům na scéně Divadla U Valšů.
Živé umění: divadelní a performativní program v Museu Kampa a Werichově vile Nový kulturní prostor, který kromě stálé expozice muzejního charakteru  bude v prostorách nabízet doprovodné akce, jež budou svým obsahem korespondovat se základní ideou projektu - pojítkem všech lidí, kteří ve vile žili.

Společensky odpovědná Praha – kulturní. Zdroj: CATHY SHIFLETT