Role primátora hlavního města Prahy je v rámci podpory a rozvoje společenské odpovědnosti zcela zřejmá a klíčová. Adriana Krnáčová, primátorka hlavního města Prahy, podporuje a vřele přijímá záštitu nad aktivitami, které rozvíjí občanskou společnost.

Cena Michala Velíška

Projekt Nadace ADRA „Hrdinové mezi námi – Cena Michala Velíška“ je zaměřen na celou naši společnost a usiluje o znovunalezení občanské statečnosti a slušnosti v situacích, ve kterých neprofesionálové zachránili lidský život nebo ochránili zdraví. Smyslem akce je vzdát poctu lidem, kteří neváhali pomoci v ohrožení zdraví či života jiných, ukázat zvláště mladým, že i dnes existují pozitivní vzory a reální hrdinové, upozornit a vyzvednout morální jednání „obyčejných lidí“, navrátit společnost k tradičním etickým hodnotám a připomenout veřejnosti, že pozornost vůči druhým, smysl pro spravedlnost, slušnost a statečnost patří k životu každého z nás v každé době.

Dětský čin rokuDětský čin roku

Cílem Dětského činu roku je vyzdvihovat pozitivní skutky dětí, a tak inspirovat celou společnost v konání dobra, toleranci a zájmu o druhé. Soutěžící usilují se svými pravdivými příběhy o vítězství v jedné ze sedmi kategorií: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě (partnerem je Rádio Junior), Dobrý nápad, Pomoc n@ netu (partnerem je Seznam.cz) a Pomoc starším lidem, kterou zaštiťuje hlavní partner projektu Nadace Agrofert.

 

Předání Ceny Františka Kriegla

Posláním Ceny Františka Kriegla je vyzvednout příkladnou statečnost projevenou v úsilí o dodržování lidských práv, občanských svobod a politické tolerance.

Cena Arnošta LustigaCena Arnošta Lustiga

Cena Arnošta Lustiga se uděluje každoročně jednomu z žijících českých občanů, který se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakým jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost. V roce 2017 bylo na základě rozhodnutí Výboru, složeného z předních osobností českého veřejného života, pod vedením jeho předsedy prof. Jana Pirka, uděleno již šesté ocenění.

Předání cen Křesadlo – Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Cena pro dobrovolníky „Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ se předává od roku 2001 (rok 2001 byl vyhlášen OSN jako Mezinárodní rok dobrovolnictví). Vždy ji osobně předával v hl. m. Praze primátor, v ostatních krajích hejtmani. V Praze se Křesadla udělovala již popatnácté. Za dobu svého trvání si již získala značnou prestiž. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.

Předání čestných občanství a ceny hl. m. Prahy a Stříbrné medaile

Čestné občanství je institut správního práva. Je udělováno osobnostem, které se zasloužily o udělovatele nebo k němu mají zvláštní vztah.

Vítání prvních občánkůVítání prvních občánků

Od roku 2001 jsou finančním darem oceňovány všechny děti, které se narodí matkám s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy dne 1. ledna daného roku od 0.00 do 24.00 hodin v porodnicích na území HMP. V letech 2000 – 2005 byl finanční dar ve výši 10.000,- Kč, od roku 2006 byl zvýšen na 15.000,- Kč na dítě. Slavnostní předání finančního daru prvním pražským občánkům probíhá od roku 2001 v Rezidenci primátora hlavního města Prahy v termínu po skončení šestinedělí. Zákonný zástupce dítěte převezme z rukou primátora hlavního města Prahy finanční dar v hotovosti spolu s pamětním listem a stříbrnou mincí.

Poděkování dárcům krve a krevních složek

Poděkování dárcům krve a krevních složek je symbolický akt poděkování pro bezpříspěvkové dárce krve, kteří dosáhli 120 bezplatných odběrů na jakémkoliv transfuzním oddělení v Praze, a dále dárcům, kteří již absolvovali 80, 40, 20 nebo 10 bezplatných odběrů.

Slavnostní setkání s účastníky květnového povstání 1945Slavnostní setkání s účastníky květnového povstání 1945

Slavnostní večer na pozvání primátorky hl. m. Prahy k ocenění pamětníků květnového Pražského povstání v roce 1945, kteří se účastnili v řadách bojovníků na barikádách, či jako ošetřující sestry.

Pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu

Hlavní město Praha ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR již tradičně pořádají pietní shromáždění k uctění památky obětí komunismu.

Den otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveří

Zpřístupnění interiérů Rezidence primátora a budovy Nové radnice u příležitosti významných státních svátků široké veřejnosti zdarma.

 

 

 

Podpora neziskového sektoru

HMP podporuje v rámci propagace aktivit hlavního města Prahy mnoho dalších neziskových organizací, ať již při odběru výrobků či služeb (např. novoroční přání, reprezentativní dárky pro představitele města, marketingové plnění při pořádání osvětových akcích), či zapojením zaměstnanců v rámci dobrovolnictví.

V prostředí Magistrátu hlavního města Prahy uplatňujeme koncept společenské odpovědnosti rovněž sami k sobě. MHMP respektuje zaměstnance a jejich práva, nabízí bezpečné a příznivé pracovní prostředí, poskytuje nediskriminující podmínky a průběžně rozvíjí schopnosti a znalosti zaměstnanců, které zajistí jejich odborný i osobní růst a seberealizaci.

Rozmanitost na pracovišti – uplatňování konceptu diverzity v podmínkách MHMP

Základní součástí naší péče o zaměstnance je "diverzita" – rozmanitost.  Jsme přesvědčeni, že čím pestřejší a rozmanitější jsou naše pracovní týmy, tím jsme kompetentnější v poskytování služeb veřejnosti. Důvodem je skutečnost, že znalosti jsou založeny na poznatcích, zkušenostech a schopnostech našich zaměstnanců. Usilujeme proto o vytváření takových podmínek, které umožní využití a rozvoj osobního potenciálu každého jednotlivce. Cíleně se zaměřujeme na podporu aktivit a strategií, které povedou k zajištění maximálního využití genderových, věkových, sociálních a osobnostních rozdílů, zajištění rovných příležitostí v oblastech profesního rozvoje, kariérního růstu, ohodnocení a motivace a zajištění rovnováhy profesního a soukromého života zaměstnanců. Pracovní skupina se věnuje zejména podpoře a prosazování rovných příležitostí a nediskriminace, slaďování pracovního, rodinného a soukromého života, problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením a řízením věkově diverzity (Age Management).

Podpora rovných příležitostí a zamezení diskriminacePodpora rovných příležitostí a zamezení diskriminace

Problematice rovných příležitostí se MHMP věnuje od roku 2001. Za své aktivity v této oblasti byl úřad několikrát odměněn umístěním mezi prvními třemi oceněnými v kategorii krajských úřadů v soutěži „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.

Slaďování pracovního a osobního života zaměstnanců (life-work balance)

Podporu a přijímání opatření ke slaďování soukromého a pracovního života považujeme za velmi důležitou součást personální politiky našeho úřadu. Tato opatření se promítají do větší flexibility úpravy pracovní doby, poskytování volna nad rámec zákoníku práce, příspěvky na volnočasové aktivity zaměstnanců a jejich dětí, na zabezpečení péče o děti v mimoškolní době, případně přímo jejich pořádání a obecně podpory pro-rodinné politiky úřadu.

Kulturně-vzdělávací akce pro děti zaměstnanců

Po řadu let MHMP pořádá tematicky zaměřené kulturně-vzdělávací akce pro děti zaměstnanců MHMP, které probíhají v době krátkodobých školních prázdnin v průběhu školního roku, kdy je zajištěn odborný pedagogický dozor, a kulturní akce při různých příležitostech (Mikuláš, dětský den apod.). Rodičům jsou nabízeny veškeré akce pro děti ve věku od 3 do 15 let. Kulturně-vzdělávací akce jsou tematicky zaměřené s doplňkovými programy, návštěvami výstav a muzeí a s výukou různých výtvarných a řemeslných technik.

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

MHMP má vypracován systém vzdělávání, který zahrnuje a poskytuje zaměstnancům širokou škálu vzdělávacích a rozvojových aktivit, mezi které patří např. mentoring, koučink, firemní benefity a prevence syndromu vyhoření podporou dobrovolnictví zaměstnanců MHMP jako jedinečné a konkrétní možnosti přispění a využití potenciálu jednotlivce k prospěchu celé společnosti.