Společensky odpovědná Praha – vzdělávací a volnočasová

Akademie umění a kultury pro seniory HMP

Tato síť akademie umění byla založena jako prostor pro mezigenerační solidaritu a komunikaci, jenž občanům v seniorském věku umožňuje smysluplné a aktivní naplnění volného času specificky zaměřeným studiem, které vhodně naplňuje jejich potřeby, a to jak psychické, tak sociální. Na základě vysoké poptávky ze strany seniorů byla v roce 2017 nabídka rozšířena na celkem 12 základních uměleckých škol. Pro účastníky poskytováno bezplatně.

Výstava a přehlídka pražského školství Schola PragensisVýstava a přehlídka pražského školství Schola Pragensis

Jedná se o každoroční přehlídku pražských středních a vyšších odborných  škol s cílem seznámit žáky základních a středních škol a jejich rodiče se vzdělávací nabídkou v hl. m. Praze. Přehlídka rovněž nabízí přehled aktivit souvisejících s celoživotním vzděláváním, je tak určena pro širokou veřejnost. HMP v roce 2017 pořádalo již 22. ročník této výstavy, které se obvykle účastní cca 170 vystavovatelů (škol) s návštěvností cca 35 000 návštěvníků.

 

Imatrikulace žáků středních a vyšších odborných škol v oborech vzdělání s výučním listem

Jde o společenskou akci, která má za cíl propagovat řemeslné obory vzdělání. V roce 2017 byl pořádán 8. ročník s účastí vždy cca 2 000 žáků za účasti představitelů HMP (radní pro školství, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP) a Hospodářské komory hl. m. Prahy.

Hudební maraton pražských základních uměleckých škol

Ve spolupráci s Asociací ZUŠ bude odbor školství a mládeže MHMP v roce 2018 pořádat třetí ročník této přehlídky za účasti hudebních těles nejrůznějších velikostí, žánrového zaměření i uměleckých stylů ze základních uměleckých škol (ZUŠ) zřizovaných hl. m. Prahou, která se tradičně koná na Staroměstském náměstí. Jde o celodenní akci propagující umělecké vzdělávání na území HMP.

Pořádání besed s veterány z II. světové války na školách zřizovaných hl. m. Prahy

Tyto besedy jsou pořádány ve spolupráci s Asociací „Vojáci společně“, o. s., od roku 2012. Žáci se přímo dovídají o zážitcích od osob nejpovolanějších, tedy válečných veteránů a hrdinů druhé světové války. Besedují o válce, míru, cti, vlastenectví a osobní oběti těchto veteránů, která je považována za samozřejmost. Předává se tak historická paměť dalším generacím.

Pořádání soutěže SOLLERTIA PRAHA

Soutěže Sollertia organizujeme již od roku 2011. Hlavním principem soutěží Sollertia je přímé porovnání žáků a odborníka z praxe. Nejlepší žák z každého oboru je oceněn čestným titulem SOLLERS (z lat. ZRUČNÝ) a stříbrnou medailí ze 42 gramů ryzího stříbra (na značku Sollers máme zapsanou i ochrannou známku). Dovednostní soutěže Sollertia mají za cíl rozšířit přímou účast budoucích zaměstnavatelů na obsahu výuky.

Pražský učitel

Anketa Pražský učitel je od roku 2017 vyhlašována radní odpovědnou za oblast školství s cílem ocenit nejlepší pedagogy SŠ. Návrhy ředitelů škol hodnotí komise složená z odborníků na oblast školství a vzdělávání. Finále se odehrává v reprezentačních prostorách hl. m. Prahy, vítězové získávají pamětní list a věcnou cenu.


Partnerství a finanční podpora při realizaci ankety ZLATÝ ÁMOS
Partnerství a finanční podpora při realizaci projektu Pražský studentský summit

Vzpomínková akce k významným událostem české historie v roce 2017 - Lidice pro Prahu, Praha pro Lidice Vzpomínková akce k významným událostem české historie v roce 2017 - Lidice pro Prahu, Praha pro Lidice 

Slavnostní prostory Brožíkova sálu Staroměstské radnice při příležitosti 75. výročí vyhlazení obce Lidice hostily vzpomínkovou kulturní akci pro studenty pražských středních škol. Jejím smyslem bylo zprostředkovat mladé generaci tuto tragickou událost a ocenit vítěze fotografické soutěže na téma „Lidice pro Prahu, Praha pro Lidice“. Akce se vedle studentů a pedagogů zúčastnili rovněž zahraniční hosté z britského hornického města Stoke-on-Trent. Ti v rámci činnosti spolku Friends of Barnett Stross každoročně pořádají vzpomínkové akce navazující na tradici hnutí „Lidice Shall Live“ (Lidice budou žít), které v roce 1942 založil za účasti československého prezidenta Edvarda Beneše a dalších exilových politiků britský lékař a politik Barnett Stross.

Stipendijní program pro žáky středních odborných škol oborů vzdělání s výučním listemStipendijní program pro žáky středních odborných škol oborů vzdělání s výučním listem

Poskytování stipendia má za cíl zkvalitnění odborné přípravy žáků vybraných, především technických, oborů vzdělání z pohledu: motivace udržení si dobrého prospěchu, nízkého počtu zameškaných hodin (z toho vyplývající udržení si pravidelné docházky do školy) a řádné vykonávání praxe. Ve školním roce 2017/2018 přidáváme do stipendijního programu i žáky konající praxi ve školních jídelnách.

Podpora vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Podporujeme vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v mateřských, základních a středních školách: na 22 základních školách městských částí 1 – 22 je zajišťována výuka českého jazyka pro žáky jako cizího jazyka. Od roku 2018 začínáme pilotovat intenzivní kurzy českého jazyka jako cizího jazyka pro žáky, kteří přicházejí do našich škol bez základní znalosti češtiny. Vše je pro účastníky bezplatné, hrazeno z rozpočtu HMP. Od roku 2016 pravidelně organizujeme platformu, která informačně propojuje aktéry v oblasti vzdělávání cizinců (MČ, NNO, školy) a nabízí prostor pro výměnu a sdílení zkušeností či navazování kontaktů.

Nadační fond Cesta ke vzdělání

Nadační fond Cesta ke vzdělání zřízený HMP dává možnost pro pražské školy, jejich žáky, studenty a pedagogy požádat o nadační příspěvek na realizaci jejich projektů. Program Cesta ke vzdělání je mimo jiné zaměřen na podporu účasti nadaných žáků pražských středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních stážích, soutěžích, festivalech, přehlídkách či konferencích.

Dětský domov cup 2016

Pro občanský život by dítě měla nejlépe vybavit rodina. Pokud ovšem taková chybí, musí tuto roli zastoupit sociální instituce. Měřítka jejich kvalit lze hodnotit různými způsoby. Je tedy nasnadě, proč jsme v tomto případě zaměřili svou pozornost na soutěž o nejvšestrannější dětský domov.

Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených HMP

V rámci realizace Celoměstských programů podpory vzdělávání na území HMP je od roku 2015 vyhlašován Program č. 5: Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených HMP, jenž je zaměřen na podporu rodin, jejichž finanční situace jim neumožňuje pokrýt náklady na účast dítěte na vnitrostátní školní akci (např. lyžařské kurzy, adaptační kurzy, školy v přírodě aj.).

Podpora nadaných dětí, žáků a studentů

Podpora nadaných dětí, žáků a studentů

V Celoměstských programech podpory vzdělávání na území HMP podporujeme pořádání vědomostních a uměleckých soutěží obvodního a krajského rozsahu pro nadané děti, žáky a studenty škol a školských zařízení na území hl. m. Prahy.

Den celoživotního vzdělávání

Akce proběhla v Karolinu na Ovocném trhu. Školy zřizované HMP prezentovaly širokou nabídku vzdělávacích programů zájmových i profesních (pro lékaře, právníky, učitele, děti…), určených pro občany ČR i pro cizince a možnosti dalšího vzdělávání prostřednictvím internetu.

Balíčky pro prvňáčky

Na začátku školního roku jsou prvňáčkům v základních školách, jejichž zřizovatelem je HMP, předány kufříky se školními potřebami a bezpečnostní prvky. 

Velikonoční jarmarkVelikonoční jarmark

Ve vestibulu Škodova paláce probíhá před Velikonocemi Velikonoční jarmark, na kterém jsou prezentovány výrobky chráněných dílen, terapeutických skupin i ukázky prací studentů pražských odborných škol. Návštěva jarmarku a zakoupení předváděných výrobků je pěknou příležitostí podpořit jak mladé adepty řemesel, tak i klienty a zaměstnance chráněných dílen i terapeutických skupin.

Vánoční jarmarkVánoční jarmark

Ve vestibulu Škodova paláce probíhá v předvánočním čase Vánoční jarmark s prezentacemi výrobků chráněných dílen, terapeutických skupin i s ukázkami prací studentů pražských odborných škol.

Návštěvníci si mohou vybírat z ryze vánočních drobností přes dekorační i užitkové předměty, vánoční pečivo, ovocné a bylinné likéry až po šperky a květiny.

 

Praha očima studentů – projekt s periodikem Deník

Obsahem projektu je představení středních škol, jejichž zřizovatelem je HMP, a diskuse se studenty na aktuální témata, která se dotýkají jich samotných.

Kluziště pro PražanyKluziště pro Pražany

Hl. m. Praha nabízí Pražanům velké kluziště na Letné 40 x 20 m, které je v provozu od prosince do konce jarních prázdnin. Je přístupné zdarma veřejnosti s možností využití půjčovny bruslí. V dopoledních hodinách je ledová plocha zdarma k dispozici školní výuce se zajištěním instruktorů bruslení. V areálu probíhají doprovodné akce a zimní atmosféru doladí vánoční trhy.

Měsíc náborů

Pravidelně v září, na začátku školního roku, probíhá již tradiční Měsíc náborů do pražských sportovních klubů. Hlavním cílem projektu je podpora zdravého životního stylu dětí především ve věku 6 až 15 let. Více než 200 pražských sportovních klubů otevře své brány rodičům, kterým není lhostejné, jak jejich děti tráví volný čas. K dispozici je společný internetový prostor, kde se rodiče pohodlně s nabídkou jednotlivých sportů seznámí.

Týden sportu zdarmaTýden sportu zdarma

Oblíbená akce, která bude mít v roce 2017 již deváté opakování. Pražané budou mít možnost se zúčastnit v období od 25. do 31. prosince akce a navštěvovat vybraná sportoviště zcela zdarma. Chystáme tradičně plavecké bazény a veřejná kluziště. V nabídce nebudou chybět také zajímavé sporty jako jezdectví, kulečník, lezení, skateboarding, bowling či různé formy bojových umění.

 

Podpora Her letní a zimní olympiády dětí a mládeže ČR

Olympiáda dětí a mládeže České republiky je projektem Českého olympijského výboru. Jedná se o republikovou soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy. Mladí reprezentanti hl. m. Prahy se účastní her pravidelně od roku 2003. V posledních třech letech jsme se v pořadí krajů umístili vždy na 2. místě z celé ČR.

1Léto pražských dětí

V rámci tohoto projektu zajišťuje 15 pražských domů dětí a mládeže, mimo jiné aktivity, příměstské tábory v období letních prázdnin pro děti a teenagery, kteří tráví léto v Praze a nemají jiný program. V nabídce jsou tábory zaměřené sportovně, umělecky i technicky, dále tábory zaměřené na chovatelství a tábory koňské. Některé z nich jsou doplněné o výlety mimo Prahu. Pro léto 2017 bylo vypsáno cca 90 příměstských táborů. Kromě táborů konaných přímo v Praze pořádají domy dětí a mládeže v rámci tohoto projektu i výjezdní tábory a akce pro děti a mládež.

Dny mladých hasičů

Příměstský tábor pro děti a mládež plní hned několik socializačních aspektů. Stará se o volný čas dětí pod vedením zkušených instruktorů a současně je seznamuje s hasičskými a záchranářskými technikami a i dovednostmi. Mladí adepti zde procházejí pořadovou přípravou, nacvičují sebeobranu, čeká na ně setkání se spolkem Prevence dětem a s městskými strážníky.

Běžecký závod pro děti s policií ČR - Memoriál Lucie Hanušové

Lucie Hanušová, mladá a nadaná sportovkyně v běžeckém lyžování a studentka Coloradské univerzity tragicky zahynula ve 23 letech. Houževnatost a píle, která jí byla vlastní ještě za jejího života, je dnes symbolem závodu, jenž tvoří nedílnou součást sportovního projektu pro děti z dětských domovů.

Spolupráce s Cesta za snem, z. s.Spolupráce s Cesta za snem, z. s.

HMP podporuje projekty handicapovaných sportovců a náš tým se také aktivně těchto akcí účastní. Jedná se zejména o celorepublikový pětidenní nonstop závod Metrostav handy cyklo o délce 2222 km s limitem 111 hodin. Cílem projektu je integrovat handicapované do společnosti, ukázat v praxi, že všichni bez rozdílů můžeme tvořit fungující tým, a to jak v extrémním závodě, tak venku na ulici.

 

In-situ projekty

HMP je prostřednictvím příspěvkové organizace Zoologická zahrada Praha zapojeno do mezinárodního systému podpory projektů na záchranu ohrožených druhů ve volné přírodě (tzv. in-situ projekty). Již od roku 2008 HMP podporuje finančními prostředky formou daru několik organizací, které se věnují záchraně ohrožených druhů ve volné přírodě, a rovněž vlastní projekty Zoo Praha. Finanční prostředky jsou vyčleněny z každé prodané vstupenky do Zoo Praha, jedná se o tzv. „Dvoukorunu ze vstupu“.

In-situ projekty

Kůň Převalského na Dívčích hradech

Kůň Převalského na Dívčích hradechV roce 2019 se budou moci nejen obyvatelé Prahy těšit pohledem na koně Převalského mimo areál Zoo Praha. Nový projekt celkové přírodní revitalizace oblasti Dívčích hradů počítá s vytvořením přírodní plochy o 20 ha stepního charakteru s roztroušenými enklávami keřových a stromových výsadeb, která bude nadále udržována pastvou koní Převalského, posledního žijícího druhu divokých koní. Přístupnost ohrady ze všech stran a plánovaná vyhlídková plošina umožní dobrou viditelnost koní bez ohledu na jejich aktuální polohu. Projekt chovu koní Převalského bude nejen novou možností, jak seznamovat veřejnost s tímto výjimečným druhem a jeho ochranářským příběhem, kdy po jeho vyhubení v přírodě se mohl navrátit do své domoviny jen díky chovům v lidské péči a na jehož záchraně se velkou měrou podílela a podílí Zoo Praha, ale také s projektem obnovy přírodního prostředí v oblasti Dívčích hradů a jeho následným udržováním přirozenou cestou formou permanentní pastvy.

Zastávka volný čas

Akce se koná v rámci společného projektu pražských domů dětí a mládeže nejen na dopravním hřišti Vypich a přilehlé pláni, ale také na různých náměstích v Praze. Charakter programu je zaměřen na neorganizované děti a mládež a současně nabízí možnost zajímavě stráveného času i pro jejich doprovod (rodiče, prarodiče). Prezentuje se zde činnost jednotlivých zájmových kroužků a klubů domů dětí a mládeže na stanovištích, kde si návštěvníci mohou i tuto činnost vyzkoušet. Do programu jsou zařazeny také ukázky techniky a výcviku složek integrovaného záchranného systému a vystoupení různých hudebních skupin.

Fit parky v HMP

Ve spolupráci s Českým olympijským výborem připravujeme realizaci rozsáhlého projektu vybudování fit parků na území všech městských částí hl. m. Prahy. Na těchto volně přístupných sportovištích budou probíhat organizované akce nejen pro děti a mládež, ale také pro dospělé zájemce o správné cvičení či seniory a dále se zde budou konat různé sportovní a volnočasové soutěže.

Portál Praha sportovní a volnočasová

Pro lepší informovanost Pražanů chystáme upgrade webového portálu Praha sportovní. Hl. m. Praha připravilo moderní komunikační nástroj pro sportovní kluby i veřejnost. K dispozici bude první ucelená databáze sportovních organizací v metropoli včetně informací o možnostech pronájmů či informací o náborových akcích. Připravený kalendář aktivit Vás nenechá zlenivět. Praha volnočasová nabízí nepřeberné množství výjezdových a příměstských táborů, jednorázových akcí nebo širokou škálu kroužků všeho druhu od rybářů, hudebníků, tvořivých rukou, řemeslníků, výtvarníků, chovatelů, techniků a dalších.

Pojď ven na hřištěPojď ven na hřiště

Chystáme projekt otevření školních sportovních ploch v odpoledních hodinách všem dětem a mládeži, kteří nechtějí trávit čas sami nad mobilním přístrojem nebo u počítače. Na každém hřišti bude zdarma půjčovna sportovního vybavení a samozřejmostí bude přítomnost zkušeného sportovního instruktora pro osvojení si základních pravidel a činností jednotlivých sportů.