O rozhodnutí být společně společensky odpovědní„Má to smysl“

Rokem 2015 jsme přijali a zahájili naplňování Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy do roku 2020 (dále též „Strategie MHMP“), tj. strategické koncepce, jejímž cílem je jednoznačné definování dlouhodobých záměrů úřadu a řízení jednotlivých kroků podporujících rozvoj úřadu.

Nedílnou součástí Strategie MHMP je motto, poslání, vize a hodnoty Magistrátu hlavního města Prahy

Motto: SMĚREM K VÁM

Poslání:

Posláním Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „MHMP“) je poskytnout veřejné služby, jež vedou ke spokojenosti klientů a všestrannému rozvoji hlavního města Prahy (dále též „HMP“).

Vize:

Magistrát hlavního města Prahy, jako krajský i obecní úřad, chce být úřadem moderním a efektivním, který na vysoké úrovni a ve vysoké kvalitě uspokojí potřeby svých klientů. Chceme s ostatními subjekty (občany, sdruženími, fyzickými i právnickými osobami, institucemi, organizacemi, apod.) spolupracovat na principu partnerství. Uvnitř našeho úřadu chceme být otevření sami k sobě, ochotní na sobě pracovat a stát se důvěryhodným a vyhledávaným zaměstnavatelem.

Hodnoty:

  • Zákonnost – při své práci dodržujeme všechny platné právní předpisy
  • Úcta a etika – chováme úctu ke svému okolí, k lidem, k právním předpisům, ke své profesi
  • Otevřenost a spolupráce – podporujeme spolupráci na bázi partnerství uvnitř i vně úřadu, jsme transparentní
  • Profesionalita – jsme nestranní, nediskriminujeme, vykonáváme svou činnost na vysoké odborné úrovni, pracujeme na sobě, jsme zodpovědní
  • Efektivita – pracujeme hospodárně, účinně a rychle
  • Zájem a rozvoj – podporujeme rozvoj našeho potenciálu, v rámci svých kompetencí se zlepšujeme

Hlavní oblasti rozvoje MHMP podřizujeme klientskému pohledu na úřad. V kontextu naplňované Strategie MHMP je úřad orientovaný směrem k veřejnosti. Veřejnost chápeme jako společnost kolem nás existující ve společném prostoru s námi, a to je základním smyslem společensky odpovědného chování našeho úřadu.