Společenská odpovědnost organizací (CSR, z angl. Corporate Social Responsibility) je koncept, kterým se organizace otevřeně přiznávají ke své spoluodpovědnosti za stav, chod a udržitelný rozvoj společnosti. Společensky odpovědné chování organizace je představováno aktivitami, které jdou nejen nad rámec zákonných, ale i etických, komerčních a společenských očekávání.

Organizace veřejné správy by měly být ze své podstaty společensky odpovědné, což je dáno do značné míry legislativou, kterou se řídí. Ne vždy je však společenská odpovědnost těchto organizací veřejnosti patrná a rozpoznatelná, neboť „společenská odpovědnost“ je stále často pojímána pouze jako charita, sponzoring či filantropie. Míra společensky odpovědných aktivit se častěji hodnotí na základě objemu investovaných částek, nikoli dle dopadu na samotnou společnost.

Stěžejní poslání organizace veřejné správy je vždy zaměřeno na takové kategorie potřeb, které plní očekávání společnosti. Vedle hlavního poslání by měla organizace přijmout odpovědné chování ve smyslu ekonomického, sociálního a environmentálního udržitelného rozvoje společnosti na místní, národní a mezinárodní úrovni. To může zahrnovat přístup a příspěvek organizace ke kvalitě života, ochraně životního prostředí, zachovávání globálních zdrojů, rovným pracovním příležitostem, etickému chování, komunitnímu rozvoji na místní úrovni a dalším společensky odpovědným počinům.

Hlavním specifikem organizací veřejné správy je povinnost jednat ve veřejném zájmu. Už s touto povinností souvisí zákaz jakékoli diskriminace a nutnost zajistit při jednání veřejné správy rovný přístup ke všem, znemožňovat takové aktivity, které preferují nebo zvýhodňují určitou skupinu veřejnosti na úkor ostatních.

Hlavním rysem společenské odpovědnosti je vůle organizace jednak integrovat sociální a ekonomické aspekty do svého rozhodování, a dále reagovat na dopady vlastních rozhodnutí a aktivit na společnost a životní prostředí. Sociální odpovědnost by měla být nedílnou součástí strategie organizace. Strategické cíle by měly být kontrolovány z hlediska sociální odpovědnosti tak, aby se zabránilo nechtěným následkům. Výkonnost organizace ve vztahu ke společenství, ve kterém působí (místní, národní a mezinárodní), a její dopad na životní prostředí je rozhodující složkou měření její celkové výkonnosti.

Organizace pracující na své společenské odpovědnosti zlepšuje:

  1. Svou pověst a image vůči občanské společnosti;
  2. Svou schopnost získávat a udržet si zaměstnance a jejich motivaci a angažovanost;
  3. Své vztahy s veřejností.

Ke společensky odpovědnému přístupu se organizace veřejné správy vždy dopracují, pokud se cíleně zaměří na kvalitu poskytovaných služeb a její rozvoj. Je zcela přirozené, že v kvalitně řízené organizaci chcete přinášet ještě něco navíc, když můžete.